สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,172.00567.0073.9 %5.0397.29153.5861.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,446.962,453.0028.8 %5.0777.61147.8081.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,095.001,232.4060.2 %5.0663.5326.7496.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,075.9715,085.9228.4 %5.02,717.24712.6773.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,545.26958.0078.9 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,147.69928.0077.6 %5.0451.7395.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,705.98475.0089.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,649.58396.0089.1 %5.0255.5647.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง2,868.22272.0090.5 %5.0166.1747.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,621.09596.0083.5 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,698.98312.0091.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,736.434,491.50-20.2 %0.0803.09646.7119.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,384.461,768.8025.8 %5.0466.07327.8529.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,760.392,230.9453.1 %5.01,234.61879.0628.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,050.511,041.0065.9 %5.0758.59363.0052.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,041.43788.0074.1 %5.0644.51284.7955.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,266.481,717.0067.4 %5.01,592.661,229.2622.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,838.503,067.00-66.8 %0.0453.85349.5223.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,706.051,564.8066.7 %5.01,233.99547.5155.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,016.111,415.0064.8 %5.0910.72209.7377.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,439.3615,924.00-147.3 %0.01,291.05230.3382.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,416.671,085.0068.2 %5.0795.98186.1976.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,524.417,698.6633.2 %5.04,119.51501.1087.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,451.166,915.0126.8 %5.03,614.56622.2582.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,998.37634.0078.9 %5.0739.5849.4293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,863.07847.0070.4 %5.0733.30276.4962.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,514.683,220.508.4 %4.0834.66305.9063.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,979.5932,845.10-559.6 %0.01,348.101,197.8811.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,579.9625,996.70-907.6 %0.0454.34631.34-39.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี5,667.9416,206.00-185.9 %0.01,367.3390.5593.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,244.8711,921.0010.0 %5.01,802.10622.1565.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,173.312,099.0081.2 %5.0682.53289.2857.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,446.571,529.0065.6 %5.0720.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,186.942,015.0036.8 %5.0734.66344.8853.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,347.711,728.6060.2 %5.01,233.93489.9960.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ2,960.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33.20ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,036.671,751.0014.0 %5.01,101.66138.7287.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 428,893.0626,596.9993.8 %5.04,182.36443.2089.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,365.1616,818.75-285.3 %0.0310.44410.73-32.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,185.78574.0082.0 %5.0734.66157.8478.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,166.672,828.0010.7 %5.0682.29228.5866.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,115.732,108.0032.3 %5.0663.51316.3552.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,073.363,203.4521.4 %5.0986.80310.8468.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,203.561,926.0039.9 %5.0438.77252.4442.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,265.492,369.9944.4 %5.0957.21873.658.7 %4.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,391.272,459.3227.5 %5.0682.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 111,083.6610,214.487.8 %3.5403.03199.7850.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2342,771.448,860.2397.4 %5.01,861.82559.2270.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก10,210.495,922.6342.0 %5.02,885.56191.8693.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,537.687,530.9988.7 %5.0485.61411.4615.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี73,734.2174,932.00-1.6 %0.01,455.16709.0051.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี55,237.8920,184.0063.5 %5.01,126.63666.5540.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,329.1517,784.00-142.6 %0.01,567.04826.9347.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,632.921,038.0060.6 %5.09,068.05197.8097.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,208,896 379,126 68.64 % 64,729 19,088 70.51 %