สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,587.71483.0081.3 %5.0332.01154.6653.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,890.624,331.43-11.3 %0.0727.4253.5692.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,139.41510.3883.7 %5.0480.170.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,724.8111,960.0018.8 %5.01,761.12214.3087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4898.7160.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,449.98698.0084.3 %5.0237.4555.4176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,444.06787.0082.3 %5.0285.101.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,203.25183.0095.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,253.072,087.6835.8 %5.0632.25222.2764.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,013.371,208.0059.9 %5.0537.26175.4267.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,962.471,468.0063.0 %5.0936.59333.7964.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก1,197.101,035.0013.5 %5.0277.93151.3545.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,003.19718.0076.1 %5.0537.26432.5919.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก3,396.001,494.0056.0 %5.0513.80767.10-49.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก3,805.733,222.8015.3 %5.0792.5546.6494.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,319.192,237.8848.2 %5.01,012.66350.6765.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,546.461,989.0043.9 %5.0670.3764.6390.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก12,803.369,356.9926.9 %5.01,716.25127.5492.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,496.18768.0078.0 %5.0651.35251.6061.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,148.70620.0080.3 %5.0556.270.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,914.93930.0068.1 %5.0499.23190.3061.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,400.571,725.0049.3 %5.0651.35185.2071.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก15,749.6314,183.009.9 %4.51,963.461,858.315.4 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,074.754,826.004.9 %2.01,354.95246.3981.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,343.741,340.0059.9 %5.0670.37255.4561.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,355.5013,223.28-58.3 %0.01,906.4163.5696.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,207.431,803.0043.8 %5.0537.26124.1876.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,331.322,057.0038.3 %5.0670.33200.9170.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,544.881,538.0056.6 %5.0651.35293.8054.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,786.38855.0087.4 %5.0898.56178.3280.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,442.852,342.0032.0 %5.0337.4149.7485.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,897.151,361.0087.5 %5.0537.260.9599.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก13,769.9720,000.00-45.2 %0.0373.43883.28-136.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,765.581,185.0057.2 %5.0442.18113.3374.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,040.63934.0076.9 %5.0689.39156.6477.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,902.401,172.0059.6 %5.0499.23109.9178.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,760.613,731.0621.6 %5.0860.4984.8990.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,398.101,464.0072.9 %5.0974.63304.3368.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,150.691,677.7946.7 %5.0575.2995.6583.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก29,245.0610,704.7463.4 %5.01,190.50485.7359.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก2,610.273,135.16-20.1 %0.0273.4011.7295.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก57,434.4841,032.0028.6 %5.01,111.22589.5046.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก31,491.159,885.0068.6 %5.0463.23174.8062.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์19,439.379,072.0053.3 %5.0456.88324.8328.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,615.5911,705.01-21.7 %0.01,222.47595.9151.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,172.741,404.0055.7 %5.0594.31167.2571.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,580.57706.0072.6 %5.0366.11216.9940.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก31,459.719,930.7268.4 %5.03,829.483,700.593.4 %1.5
รวม 380,271 219,080 42.39 % 37,508 15,167 59.56 %