สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,460.61498.0079.8 %5.0478.090.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,258.735,014.0045.8 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 981,209.751.00100.0 %5.023.160.9595.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,254.521,178.0063.8 %5.0801.37224.0672.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,891.961,372.0052.6 %5.0649.2341.0293.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,431.512,039.3675.8 %5.01,676.10497.6570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,235.44653.0084.6 %5.0307.1923.0292.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,903.60469.0088.0 %5.0324.2857.8782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,617.40335.0090.7 %5.0444.9387.6880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,923.56688.0082.5 %5.0276.3982.0470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,633.87538.0085.2 %5.0333.2631.5790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,973.42939.0076.4 %5.0405.93111.8272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,710.861.0099.9 %5.0239.110.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ23,628.7623,640.80-0.1 %0.01,660.27910.8645.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,648.432,100.0054.8 %5.01,162.661,805.93-55.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,421.09758.0068.7 %5.0459.0759.7587.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,369.111,913.6070.0 %5.0604.74161.5073.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,009.951,207.0069.9 %5.01,105.62777.8729.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,192.76801.0074.9 %5.0782.34285.1363.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,452.451,071.3069.0 %5.0495.59229.3153.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,689.002,533.5031.3 %5.0953.492,401.96-151.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,994.99325.0083.7 %5.0522.55525.50-0.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,873.03898.0076.8 %5.0953.49463.4151.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,488.033,301.5426.4 %5.01,278.391,115.3912.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,700.579,351.203.6 %1.51,371.84119.9591.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,245.97798.0084.8 %5.0801.36594.3625.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,008.35608.0084.8 %5.0858.4158.0593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,100.98434.0086.0 %5.0611.08191.8268.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,661.903,568.382.6 %1.0915.46357.4661.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว8,381.7441,647.77-396.9 %0.01,352.821,632.56-20.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว4,013.191,509.0062.4 %5.01,010.54267.9473.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,995.397,627.55-90.9 %0.01,105.6294.4791.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,221.12710.0093.1 %5.0649.23424.7634.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,470.352,116.3039.0 %5.0782.34533.8431.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,701.341,068.0037.2 %5.0972.50416.7757.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,660.511,121.0069.4 %5.0953.49156.7583.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,312.041,788.0046.0 %5.0573.1731.0094.6 %5.0
สพ. สระแก้ว1,206.141,678.00-39.1 %0.0706.28126.0582.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 29,096.8927,204.006.5 %3.0724.91461.2336.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,780.23688.0075.3 %5.0611.79159.8473.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,691.931,416.0061.6 %5.0877.43872.160.6 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,608.571,052.0070.8 %5.0687.26258.6962.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,959.144,624.81-16.8 %0.01,048.57617.3341.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,593.921,856.0048.4 %5.0782.34638.8318.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,547.238,941.4715.2 %5.03,520.65607.8082.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว11,633.934,391.5062.3 %5.0861.48320.7462.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว10,238.054,376.0057.3 %5.0989.7994.6690.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 16,531.3213,294.00-103.5 %0.01,757.53917.5947.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 211,436.7913,378.53-17.0 %0.01,547.991,036.1933.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,126.573,337.3988.9 %5.0338.38111.2667.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น91,379.9911,967.7486.9 %5.0870.06514.9040.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว49,999.8438,519.0023.0 %5.01,306.69869.9533.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,755.9220,119.9915.3 %5.0915.01950.00-3.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,899.2014,431.98-109.2 %0.01,842.601,420.9922.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,529.981,670.0052.7 %5.0858.41226.7473.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,809.17593.0078.9 %5.0535.14173.1267.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว74,457.279,031.4987.9 %5.035,670.325,294.3285.2 %5.0
รวม 1,540,028 307,193 80.05 % 84,414 30,449 63.93 %