สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,504.35547.0078.2 %5.0820.52159.9880.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา28,553.6521,028.0126.4 %5.0191.26166.3513.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,301.56318.6096.2 %5.089.1510.5188.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,969.076,120.00-23.2 %0.01,828.36358.6680.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,900.761,431.4050.7 %5.01,537.3942.0897.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,502.301,144.0074.6 %5.0417.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 913,694.02109.8399.2 %5.03,439.01193.1394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 118,527.5330,324.00-63.7 %0.03,940.80451.7588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 211,507.529,033.0721.5 %5.03,077.951,088.3464.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,102.122,762.9845.8 %5.0439.7345.1389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3045.1386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,616.79120.0096.7 %5.0219.3725.9288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,675.70485.0086.8 %5.0357.7336.8389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,316.32534.0087.6 %5.0262.6184.2067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,736.78489.0086.9 %5.0241.8162.9574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,425.98247.0092.8 %5.0449.5630.6893.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,810.97185.0095.1 %5.0259.4356.8078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,462.19533.0084.6 %5.0412.3550.2287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,576.70295.0091.8 %5.0249.7860.7975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,898.63456.0088.3 %5.0278.7252.5881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,334.32168.0095.0 %5.0152.0214.0790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,190.40344.0089.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,546.54254.0092.8 %5.0420.302.5299.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,406.68446.0086.9 %5.0281.0375.5573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,516.45145.0095.9 %5.0248.4513.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,397.71197.0094.2 %5.0278.15661.55-137.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,579.92448.0087.5 %5.0389.8060.1784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,226.041,101.0073.9 %5.0522.8440.9392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,554.91430.0087.9 %5.0297.0830.8989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,773.53409.0089.2 %5.0481.2338.0792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,657.65665.0081.8 %5.0469.1078.4283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,993.78534.0086.6 %5.0388.2992.2976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,713.82701.0081.1 %5.0403.2072.7682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,418.79355.0089.6 %5.0344.4411.0796.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,486.98133.0096.2 %5.0314.0712.8095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,305.3392.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,217.107,250.97-39.0 %0.02,604.70429.2583.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,143.033,474.6351.4 %5.02,731.03433.2084.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,071.631,909.5037.8 %5.01,076.64212.8080.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,469.08792.0067.9 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,504.07577.0077.0 %5.0616.21275.5055.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,548.981,071.9057.9 %5.0995.29284.7771.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,397.12650.4072.9 %5.0507.80306.8539.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,563.721,952.1023.9 %5.0647.99304.0053.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,421.062,220.0035.1 %5.01,171.72110.1790.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,785.802,873.0040.0 %5.01,828.36719.1560.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,096.021,397.0154.9 %5.01,552.7795.9593.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา5,591.261.00100.0 %5.01,323.84265.1080.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 859,451.0743,566.0126.7 %5.024,916.717,137.3071.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,413.191,096.0067.9 %5.0915.59241.6873.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,795.36547.0080.4 %5.0924.51463.6049.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา11,638.903,865.0066.8 %5.04,832.892,921.9039.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์86,827.74594,876.56-585.1 %0.03,814.6610,148.10-166.0 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,718.213,629.0023.1 %5.01,742.20816.0553.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,263.306,191.9949.5 %5.01,716.72902.5047.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,093.543,853.00-84.0 %0.0695.411,547.93-122.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,694.592,430.0063.7 %5.02,646.051,238.8053.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,379.046,688.14-24.3 %0.02,046.45166.9591.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 52,983.201,612.7945.9 %5.01,137.36623.6045.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา9,248.4023,585.56-155.0 %0.03,615.872.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 32,245.881.00100.0 %5.0822.420.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,126.1630,316.64-172.5 %0.04,283.034,935.25-15.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,795.285,990.0011.9 %5.02,612.51428.4583.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,542.282,501.0044.9 %5.01,714.2796.9194.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,658.203,265.0010.7 %5.01,304.83359.0572.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,431.166,905.4526.8 %5.03,418.831,597.5553.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,842.169,632.002.1 %1.03,380.092,539.6524.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,993.2011,595.00-45.1 %0.02,610.94304.0088.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,591.54321.0079.8 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,465.90220.0085.0 %5.030.560.9596.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,994.24562.0081.2 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,984.01324.0091.9 %5.01,524.11104.5093.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,971.66679.5077.1 %5.01,067.72176.7383.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,906.233,583.008.3 %4.01,410.01573.7259.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,992.9010,700.00-78.5 %0.02,027.442,337.35-15.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,440.381.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา3,618.701,554.0057.1 %5.01,285.81526.6459.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา7,466.2812,325.68-65.1 %0.03,026.37190.0093.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,441.282,417.0062.5 %5.02,931.60322.0589.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,304.83610.8553.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,582.232,103.0041.3 %5.01,266.80834.3834.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,710.012,915.0038.1 %5.01,723.18238.3686.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,917.64455.3290.7 %5.01,438.57547.6961.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,858.235,273.0010.0 %5.01,257.79157.2687.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา81,897.2610,637.0087.0 %5.0886.89278.2168.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา34,753.9011,018.0068.3 %5.0900.71324.6864.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 53,180.7553,590.99-0.8 %0.01,639.151,234.5024.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 77,620.64118,403.97-52.5 %0.02,035.760.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 44,988.981.00100.0 %5.01,541.750.9599.9 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา42,332.3236,123.0114.7 %5.01,639.74814.4550.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,938.6216,856.00-69.6 %0.02,795.031,248.9755.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,086.333,930.0035.4 %5.01,725.34723.2358.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา380,468.1640,186.7589.4 %5.020,145.62646.9696.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,387.461,463.0056.8 %5.01,133.68408.0264.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,150.688,796.05-23.0 %0.02,693.01345.8087.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,441.131,632.5163.2 %5.01,647.12255.7584.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,148.204,111.0033.1 %5.02,485.51724.8570.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา4,143.276,204.79-49.8 %0.01,437.94397.1072.4 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,205.102,745.7414.3 %5.0884.63111.6887.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,501.085,800.0044.8 %5.02,292.74244.1589.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา27,003.107,188.4573.4 %5.01,039.39332.3068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 139,559.8213,933.0064.8 %5.01,001.90575.6442.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 225,671.148,665.9266.2 %5.0635.61401.7536.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,925.756,016.5044.9 %5.01,987.64223.5388.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 419,239.027,688.0060.0 %5.01,665.56133.7292.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 570,938.948,582.0087.9 %5.01,588.46350.7577.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 653,665.268,311.9784.5 %5.01,294.19272.1479.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,284.797,878.1440.7 %5.01,575.74371.8376.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,882.421.00100.0 %5.0568.080.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา98,001.811.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย24,516.281.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี42,605.4319,725.0053.7 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ32,926.56333,364.00-912.4 %0.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา148,976.811.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา15,762.029,360.0040.6 %5.01,020.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช41,098.3725,072.0039.0 %5.01,401.84324.5576.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง60,193.001.00100.0 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย37,403.271.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,621.69656.3775.0 %5.01,880.100.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่73,847.021.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา57,040.1235,809.0037.2 %5.01,274.110.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง82,723.161.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา22,170.8532,928.00-48.5 %0.03,065.573,955.58-29.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา12,258.6614,128.00-15.2 %0.05,321.942,296.1456.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา38,482.6726,295.0031.7 %5.01,413.71599.2157.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.67361.2971.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา40,253.6127,648.4231.3 %5.03,780.812,223.6841.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,931.191,562.0060.3 %5.01,418.92636.1355.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,656.682,112.0062.7 %5.02,119.68576.8672.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,712.981,007.0062.9 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,349.371,283.5061.7 %5.01,207.25209.6282.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 345,232.4919,809.0056.2 %5.018,710.245,955.0268.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,764.9423,400.00-83.3 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,537,020 1,876,266 26.04 % 251,090 78,647 68.68 %