สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,851.57616.0078.4 %5.0186.6461.9866.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,824.064,520.006.3 %3.0794.4377.9390.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,533.511,528.0039.7 %5.0414.1154.0487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 134,011.0332,851.063.4 %1.53,513.72330.6090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,081.2632,000.00-18.2 %0.03,829.45484.8987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,683.4620,278.4310.6 %5.03,418.69460.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,623.632,004.0056.7 %5.0444.6047.6789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,105.572,365.0053.7 %5.0410.4377.6181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,475.411.00100.0 %5.0319.0331.7990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,430.103,600.0033.7 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,474.812,475.0054.8 %5.0357.06119.7066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,669.553,665.8021.5 %5.0376.0876.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,459.061,263.0076.9 %5.0338.0576.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,994.631,077.0073.0 %5.0396.5738.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,636.497,930.00-19.5 %0.01,136.72244.1478.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,664.497,062.00-24.7 %0.01,065.82518.7351.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ5,107.263,774.0026.1 %5.01,098.68541.5050.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,788.721,700.0039.0 %5.0338.05161.5052.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,239.621,717.0047.0 %5.0414.1192.2677.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,445.063,967.7027.1 %5.0634.76362.6342.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,860.972,808.00-50.9 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,015.043,587.0028.5 %5.01,079.67167.2084.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ17,300.9517,058.001.4 %0.51,307.86456.3665.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,746.152,682.0028.4 %5.0718.37114.0084.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,888.721,569.0067.9 %5.01,079.6731.4697.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,121.161,295.0068.6 %5.0452.14253.4144.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,058.284,446.00-9.6 %0.0794.43207.1073.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ7,536.7211,441.30-51.8 %0.01,555.07531.7065.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,028.853,984.0033.9 %5.01,345.90359.1473.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ6,601.573,776.0042.8 %5.0631.32197.5468.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,214.4513,754.00-90.6 %0.01,479.01111.6292.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,019.9427,324.00-148.0 %0.0471.16231.8950.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,794.012,881.0024.1 %5.0623.29234.9462.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,438.325,367.00-20.9 %0.0604.270.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,765.926,625.0051.9 %5.01,421.96347.2475.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,461.429,508.00-74.1 %0.01,307.8651.0196.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,504.6818,338.0030.8 %5.0962.28360.7862.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ46,567.2412,641.0072.9 %5.0806.89145.7381.9 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 143,234.64162,000.00-13.1 %0.02,042.381,101.4546.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,677.361,248.0053.4 %5.0338.05116.9365.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,749.319,811.00-70.6 %0.01,459.99457.8168.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,761.0544,000.00-34.3 %0.02,322.74246.7789.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,459.198,649.00-16.0 %0.01,193.77456.0061.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,882.4646,591.0032.4 %5.06,233.00885.4685.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,401.242,951.0045.4 %5.0870.29540.4637.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ7,616.886,191.0018.7 %5.0642.30245.1061.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 118,622.3812,788.0031.3 %5.0839.17395.8952.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,736.998,743.00-52.4 %0.0854.95271.8268.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,497.758,549.0018.6 %5.0303.7582.7072.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ83,121.8151,855.0037.6 %5.01,412.05425.3269.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,378.911,406.0095.9 %5.0648.18706.42-9.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ89,530.7118,752.0079.1 %5.0451.73690.65-52.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์11,285.5615,000.00-32.9 %0.0382.4129.0092.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ44,025.42116,975.01-165.7 %0.014,498.441,456.9990.0 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย388,549.97293,000.0024.6 %5.06,699.911,281.3680.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,317.765,000.00-15.8 %0.0965.58826.3114.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,490.67701.0079.9 %5.0300.02118.5460.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,205.981.00100.0 %5.03,091.935,782.60-87.0 %0.0
รวม 1,356,570 1,097,690 19.08 % 82,478 23,779 71.17 %