สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์31,922.115,298.5083.4 %5.0116.99108.677.1 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,043.095,757.6128.4 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,852.543,713.823.6 %1.51,186.28189.3084.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,632.72757.0071.2 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,564.983,522.5679.9 %5.02,192.51925.3057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,768.181,000.0073.5 %5.0274.6844.6583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,801.60426.0088.8 %5.0364.8432.7191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,559.31373.0089.5 %5.0234.6932.7986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,525.89160.0095.5 %5.0246.3811.4095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,525.8969.0098.0 %5.0223.0312.2394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,532.48227.0093.6 %5.0195.189.1095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,592.74164.0095.4 %5.0311.3249.2184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,525.89391.0088.9 %5.0364.5510.9197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,535.46279.0092.1 %5.0302.0312.2995.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,592.74590.0083.6 %5.0350.2675.3778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,525.89215.0093.9 %5.0172.1212.1293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,586.14371.0089.7 %5.0310.7432.2189.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,015.275,452.309.4 %4.5903.02160.2882.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,551.173,567.21-0.5 %0.0937.05831.2511.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,702.841.00100.0 %5.0482.10233.7051.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,915.29623.0078.6 %5.0603.03553.858.2 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,755.90954.3065.4 %5.0546.69472.4413.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์5,050.583,036.5439.9 %5.01,507.531,050.8930.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,708.12956.4074.2 %5.0880.00194.9777.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,935.55410.0086.0 %5.0651.81612.356.1 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,575.154,261.0043.8 %5.02,511.911,439.1942.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,638.482,898.00-9.8 %0.0692.59907.45-31.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,196.032,397.5153.9 %5.01,754.74870.2050.4 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,365.933,143.6528.0 %5.01,355.40103.5592.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,512.0610,015.01-81.7 %0.01,158.09180.5984.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,471.361,820.4047.6 %5.0937.05249.8473.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8929.5558.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4524.1164.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์5,227.141,113.0078.7 %5.0655.64121.6081.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,941.11323.0089.0 %5.0727.88260.9264.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,362.6025,420.00-656.0 %0.0899.02427.3552.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,281.6332,830.46-350.9 %0.07,686.462,266.0370.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,537.292,776.6621.5 %5.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,057.598,420.1723.9 %5.03,713.39207.9994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,287.911,625.80-26.2 %0.0513.43589.00-14.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,784.32557.0088.4 %5.0956.07383.9559.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,742.293,680.001.7 %0.51,070.17770.2528.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,844.094,208.0013.1 %5.01,450.48460.5168.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,274.562,900.0032.2 %5.0624.9945.7492.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,462.192,106.9179.9 %5.0822.96154.0581.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์34,870.141.00100.0 %5.0994.591.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์828.291,003.00-21.1 %0.0340.40252.6725.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,746.051,996.1446.7 %5.01,051.15436.7758.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,382.58976.5071.1 %5.0367.8297.8073.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,305.384,190.6633.5 %5.0969.31328.5266.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,416.221,188.2673.1 %5.01,412.45404.7971.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,769.424,371.1524.2 %5.01,108.20425.7061.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,103.132,022.0077.8 %5.01,373.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 131,993.528,664.0072.9 %5.01,335.78222.7483.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 215,976.676,846.0857.1 %5.01,252.8528.9797.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,725.144,013.0058.7 %5.01,600.90438.0572.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์9,860.045,797.6741.2 %5.02,219.01695.6068.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,117.031,901.2068.9 %5.0422.84332.3921.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,113.356,632.0740.3 %5.0456.77265.8641.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์119,142.1815,616.9086.9 %5.0970.59833.2214.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์52,661.1214,363.0072.7 %5.0710.80326.5254.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม74,463.9611,399.0084.7 %5.0925.98271.0770.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท60,394.9619,357.9067.9 %5.0821.73387.5552.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบ14,576.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ589.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,076.1619,852.86-41.0 %0.02,271.121,913.7615.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,531.171,195.5466.1 %5.0918.04330.2264.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,080.49680.5077.9 %5.0613.780.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,847.6310,857.0064.8 %5.09,120.413,029.8066.8 %5.0
รวม 739,689 291,737 60.56 % 73,723 26,191 64.47 %