สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ855.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106.12ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ26,676.347,448.0072.1 %5.0245.87104.5057.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,861.524,284.51-11.0 %0.0933.85211.9977.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,980.971,028.0065.5 %5.0800.7452.4993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,598.503,641.5168.6 %5.03,158.72620.9280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,946.491,525.0061.4 %5.0268.7837.9185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,726.50526.0085.9 %5.0397.190.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,690.75271.0092.7 %5.0323.5545.7885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,759.80393.0089.5 %5.0356.9020.7294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,408.3698.0097.1 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,434.7846.0098.7 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,430.8997.0097.2 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,652.88135.0096.3 %5.0278.2228.8489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,431.49179.0094.8 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,481.38119.0096.6 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,434.21272.0092.1 %5.0252.8936.1585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,495.43154.0095.6 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,549.63438.0087.7 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,446.28156.0095.5 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,361.33103.0096.9 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,650.34242.0093.4 %5.0188.786.1496.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,761.02323.0091.4 %5.0256.9144.7982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,762.68142.0096.2 %5.0246.9514.8094.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,572.733,267.978.5 %4.01,047.94430.0859.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,451.691,089.3255.6 %5.0360.6497.8572.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,386.73685.0071.3 %5.0501.70247.0050.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,452.64606.0075.3 %5.0543.98171.9568.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัยไม่ครบ713.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,136.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ426.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,098.84870.0078.8 %5.0743.69316.3557.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ1,606.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ133.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8,389.822,593.1969.1 %5.03,177.74734.1976.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,422.883,252.84-34.3 %0.0635.01417.0534.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,945.824,221.9214.6 %5.01,447.30682.7252.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ2,924.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ139.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ11,114.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ342.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,064.941,364.0066.4 %5.0990.90510.9648.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,476.24704.0079.7 %5.01,028.9354.4394.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,956.27867.6070.7 %5.0781.72409.5447.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,825.102,625.7831.4 %5.01,162.04138.7188.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,678.254,129.1811.7 %5.01,400.50252.6682.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,324.023,086.00-32.8 %0.01,333.2132.7697.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,494.341,596.0054.3 %5.01,143.02267.3276.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ26,476.6011,514.5956.5 %5.010,651.02160.9798.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ1,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ585.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,173.651,906.6139.9 %5.0612.29309.6349.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,773.903,696.152.1 %1.01,143.02722.7636.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,668.361,074.9986.0 %5.0435.07284.7634.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,226.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.21ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,479.231,988.3881.0 %5.0857.78329.9561.5 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 33,611.1316,192.8751.8 %5.0955.76490.5548.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,821.40668.0076.3 %5.0724.6787.5387.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,380.981,584.2653.1 %5.0910.48190.0079.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,827.40728.0074.3 %5.0724.67142.5080.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,284.673,593.9716.1 %5.01,219.07229.9281.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,184.403,741.0027.8 %5.01,808.61546.5769.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,144.865,230.96-143.9 %0.01,219.09294.6375.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 130,148.8310,240.6166.0 %5.02,291.48194.7591.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 253,810.1110,300.4880.9 %5.01,095.10526.7651.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3100,725.525,808.2894.2 %5.02,901.84352.5987.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 425,009.608,300.0066.8 %5.01,475.52291.9280.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร44,752.186,788.4084.8 %5.02,799.84262.0790.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,780.043,179.15-14.4 %0.0226.27380.00-67.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ103,728.3072,424.0030.2 %5.01,990.03820.3758.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,872.6016,190.0037.4 %5.0933.39337.4663.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบ24.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ358.98ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ45,508.1113,933.0069.4 %5.0891.75401.4655.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษไม่ครบ40,828.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ346.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,954.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,360.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,110.531,613.0048.1 %5.0857.78278.8067.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,749.81686.0075.1 %5.0705.66396.5543.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ30,658.367,884.0074.3 %5.010,134.313,157.3768.8 %5.0
รวม 739,762 261,847 64.60 % 73,439 17,187 76.60 %