สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,090.65616.0080.1 %5.0757.5382.9689.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,180.752,662.0016.3 %5.0967.1831.1596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี27,748.9220,136.0027.4 %5.03,400.75780.9077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,649.761,720.0063.0 %5.0310.1486.2972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,996.15405.0089.9 %5.0313.6231.0590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,819.71572.0085.0 %5.0422.1462.8385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,306.96131.0096.0 %5.0344.8230.7491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,572.01451.0087.4 %5.0449.47102.2477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,399.17207.0093.9 %5.0266.6046.7482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,227.45153.0096.4 %5.0354.9366.3781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,406.76216.0093.7 %5.0373.5082.8677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,475.18381.0089.0 %5.0305.4366.4278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,504.68458.0086.9 %5.0388.1256.0885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,417.10403.0088.2 %5.0415.1554.6986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,450.68247.0092.8 %5.0498.3384.3383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น331.53310.006.5 %3.0322.9239.1087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,441.80337.0090.2 %5.0415.008.7297.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุมไม่ครบ335.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,328.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0360.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,455.17288.0091.7 %5.0165.911.0099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,356.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0338.5651.9984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,536.01147.0095.8 %5.0211.150.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์343.47151.0056.0 %5.0148.402.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,360.36218.0093.5 %5.0175.181.0099.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ62.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมไม่ครบ1,402.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ222.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,471.97660.0073.3 %5.0477.39328.5731.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,292.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ214.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,849.101,751.1438.5 %5.01,537.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,320.551,742.0047.5 %5.01,081.29336.6768.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 713,543.2417,358.00-28.2 %0.04,511.983,887.4013.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,408.291,332.5069.8 %5.01,536.49570.9562.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ870.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ไม่ครบ3,099.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,507.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี22,211.9719,566.7111.9 %5.02,367.401,170.0050.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,054.694,596.63-123.7 %0.0560.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,701.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ366.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 113,601.251,544.0057.1 %5.01,477.90215.4585.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบ207,328.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 ไม่ครบ17,233.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,628.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,365.854,209.2633.9 %5.02,475.954,947.95-99.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ87.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)ไม่ครบ5,466.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ495.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,836.618,175.9136.3 %5.04,954.171,070.1778.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ครบ8,890.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ113.34ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,091.77776.8074.9 %5.0895.73866.403.3 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,425.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,346.633,837.0228.2 %5.01,413.11306.4778.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ15,993.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ190.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,688.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ400.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,643.854,644.6830.1 %5.02,031.60486.2676.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานีไม่ครบ15,982.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี63,113.4416,747.0073.5 %5.0661.71262.9660.3 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 104,883.3478,889.7724.8 %5.02,203.32496.2577.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,719.401,232.7954.7 %5.0820.50135.9583.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,067.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ434.91ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี19,433.4813,468.0030.7 %5.01,444.30575.1360.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,868.246,039.2212.1 %5.01,841.44191.9089.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี9,060.683,579.0060.5 %5.03,172.56585.0081.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,110.134,673.54-50.3 %0.01,249.70496.4060.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,222.0212,086.66-31.1 %0.03,362.72373.7788.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไม่ครบ13,224.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ343.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ไม่ครบ12,696.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ211.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 332,070.911,107.8396.5 %5.03,187.24287.7191.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 421,324.428,777.9058.8 %5.03,072.69147.2595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ไม่ครบ8,472.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญไม่ครบ7,222.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ554.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,344.437,358.8921.2 %5.03,911.95828.0878.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี16,893.4428,946.00-71.3 %0.01,126.03405.6564.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,252.932,030.0037.6 %5.0644.00252.7260.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี25,886.5510,744.0058.5 %5.03,840.30855.6177.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,665.621,439.0060.7 %5.01,232.93463.5962.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) ไม่ครบ6,966.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ49.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ10,176.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,047.05ประเมินไม่ได้0.0
รวม 512,309 297,523 0.00 % 66,689 22,316 0.00 %