สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,999.63625.0084.4 %5.0509.58103.5579.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร17,195.9314,513.9515.6 %5.0250.3896.3661.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,153.331,708.0045.8 %5.0642.70108.9183.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,777.97756.0072.8 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,060.446,992.0050.3 %5.01,973.79412.3079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,143.351,079.0074.0 %5.0365.8549.2686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,145.18150.0096.4 %5.0218.2554.5075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,289.04184.0095.7 %5.0341.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,734.97233.0095.1 %5.0283.5328.6289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,997.21378.0090.5 %5.0262.290.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,242.44177.0095.8 %5.0218.5924.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง3,350.62114.0096.6 %5.0284.736.8997.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,206.223,667.41-14.4 %0.0680.70256.5062.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,274.301.00100.0 %5.0252.56118.7553.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,326.34656.0071.8 %5.0422.94229.9045.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,774.34546.0080.3 %5.0399.73145.3563.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,535.68888.0080.4 %5.01,080.04464.5457.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,008.13682.0077.3 %5.0654.26204.7568.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,121.82630.0084.7 %5.0718.74539.9524.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,420.901,554.0054.6 %5.0832.83964.93-15.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,058.972,365.67-14.9 %0.0487.27311.1336.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,810.441,204.1175.0 %5.01,346.26463.6465.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,058.333,173.2237.3 %5.0984.95211.6078.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร6,143.2111,233.76-82.9 %0.01,555.46317.9779.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,819.421,432.2075.4 %5.0737.77267.0963.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,674.10717.0080.5 %5.0775.7966.2891.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,993.75644.0083.9 %5.0607.67284.3753.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,288.061,343.0059.2 %5.0663.23332.0649.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,882.741.00100.0 %5.01,308.23763.0741.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร4,925.26645.0086.9 %5.01,099.06390.8364.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,694.27942.0065.0 %5.0728.97200.3572.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,364.794,946.007.8 %3.51,267.65129.2489.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,274.681,510.0064.7 %5.0737.77217.8370.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,322.151,669.0049.8 %5.0832.83312.4562.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,189.412,336.0044.2 %5.0672.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,868.781,432.7870.6 %5.01,023.01299.4270.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,668.002,023.0024.2 %5.0528.5963.8487.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร10,221.631,388.0086.4 %5.0642.67137.7578.6 %5.0
รจ.จ.ยโสธร26,550.4619,791.7025.5 %5.0696.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,673.51570.0078.7 %5.0509.5877.9584.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,441.20650.5081.1 %5.0737.77238.0267.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,660.78448.0083.2 %5.0547.60140.0374.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร2,001.922,756.55-37.7 %0.0984.96391.0860.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,085.04659.0083.9 %5.01,099.0649.7895.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 187,205.617,911.9490.9 %5.01,630.70301.8381.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,171.37102.8599.0 %5.01,306.8329.0197.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร82,595.4025,672.8568.9 %5.01,687.47782.2453.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา57,847.6711,544.0080.0 %5.0795.27609.8423.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,103.5914,472.00-103.7 %0.01,611.81982.6739.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,023.721,004.2066.8 %5.0699.71435.6337.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,814.32400.0085.8 %5.0490.54230.4953.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร32,307.186,904.0078.6 %5.02,369.603,191.04-34.7 %0.0
รวม 502,498 167,428 66.68 % 41,449 16,042 61.30 %