สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ783.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ143.30ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,219.316,236.4213.6 %5.053.48101.99-90.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,320.27930.0072.0 %5.0842.322.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ11,116.343,716.3266.6 %5.02,247.24484.3778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,094.221,447.0064.7 %5.0375.1368.6981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,513.50376.0089.3 %5.0346.9331.4490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,372.46317.0090.6 %5.0319.6850.3384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,358.66155.0095.4 %5.0444.2030.6893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,944.13270.0093.2 %5.0422.3758.5786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,607.17375.0089.6 %5.0269.5135.9786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,422.55187.0094.5 %5.0223.0037.5283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,469.93194.0094.4 %5.0381.2931.7291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,775.76297.0092.1 %5.0461.9462.4686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,226.69416.0090.2 %5.0334.7676.9977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,368.961.00100.0 %5.0507.4337.4092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,374.56133.0096.1 %5.0260.6135.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,805.05269.0092.9 %5.0392.0046.7688.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,239.833,955.15-22.1 %0.0821.04579.5029.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,484.441.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,411.93892.0063.0 %5.0471.74291.6538.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,586.071,209.9053.2 %5.0695.70237.5065.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ34,349.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ65.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,382.60861.0074.5 %5.01,030.21142.6186.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,812.38585.0079.2 %5.0535.80343.9035.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,805.382,730.8065.0 %5.02,950.83858.7570.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,162.63213.1090.1 %5.0646.60316.7851.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ2,061.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.13ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิไม่ครบ3,025.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,459.267,715.00-19.4 %0.01,620.22247.6784.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,472.271,628.7270.2 %5.01,049.23252.2976.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ364.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,036.061,053.0065.3 %5.01,011.2064.6993.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,816.87453.0083.9 %5.0821.22253.4869.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,321.513,953.0025.7 %5.01,886.12307.6383.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,818.2740,748.99-967.2 %0.01,182.3593.4292.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,420.341.00100.0 %5.0992.19281.3971.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,593.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,163.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,587.112,627.0042.7 %5.01,524.63699.8154.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,848.122,117.5145.0 %5.01,068.22288.3073.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ2,439.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,105.301,897.0053.8 %5.0897.10394.0256.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,350.70502.0078.6 %5.0725.9630.9395.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,570.451,605.8955.0 %5.01,068.24515.7151.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,733.861,011.3263.0 %5.0821.0486.3089.5 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,241.164,195.8819.9 %5.01,334.47232.7882.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,718.973,900.0017.4 %5.01,638.73187.2588.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ6,865.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิไม่ครบ6,828.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ340.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ13,016.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ182.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ไม่ครบ6,003.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ587.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 323,793.475,976.3874.9 %5.01,558.81196.4887.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,797.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ7,877.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ645.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ78,279.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0945.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ไม่ครบ1,789.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ322.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,662.74624.0076.6 %5.0432.16157.3063.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 184,831 105,777 0.00 % 35,216 8,256 0.00 %