สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,647.36131.0095.1 %5.0399.81154.5661.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ31,041.7311,037.9564.4 %5.0197.15125.8736.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,879.09876.0069.6 %5.0608.98139.9477.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,887.28895.0069.0 %5.0608.99103.5183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,046.067,493.1242.6 %5.02,016.17526.6773.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,630.651.00100.0 %5.0212.80105.0150.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,504.14272.0092.2 %5.0239.8857.7075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,712.74167.0095.5 %5.0375.1657.5084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,766.28297.0092.1 %5.0231.1036.7584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,743.92156.0095.8 %5.0235.0153.2077.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,126.291,581.5169.1 %5.0913.24689.8524.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,959.16563.0081.0 %5.0685.05292.3357.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,944.68559.0081.0 %5.0628.04217.6865.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,174.98471.6385.1 %5.0647.02181.4572.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,269.511,814.6057.5 %5.01,217.50696.5642.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,441.271,200.0050.8 %5.0526.48475.009.8 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,279.86497.0084.8 %5.0742.10457.4338.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,969.961,890.4852.4 %5.0913.24109.6188.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ11,608.634,475.1861.4 %5.0989.3160.0893.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,031.601,240.8059.1 %5.0628.0092.1585.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,266.13820.0074.9 %5.0723.0863.2491.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,705.78328.0087.9 %5.0532.9261.3488.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,151.731,200.0061.9 %5.0723.08304.6757.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,617.72110.1697.6 %5.01,369.621,245.119.1 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,237.06513.8692.9 %5.01,331.59232.4882.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,443.26846.0075.4 %5.0856.19209.6375.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,397.573,282.0077.2 %5.01,845.03127.8093.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,176.181,115.0064.9 %5.0608.9966.2789.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,284.551,156.0064.8 %5.0780.13435.3644.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,218.011,282.0060.2 %5.0622.95250.3359.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,668.19878.0076.1 %5.0951.27246.0574.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,557.341,853.4447.9 %5.0723.08109.8484.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,454.93947.0090.9 %5.0665.30173.1274.0 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 27,752.8932,868.22-18.4 %0.0637.13283.2055.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,762.29423.0084.7 %5.0475.87114.4675.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,864.811,135.2060.4 %5.0570.95102.6282.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,436.82593.0075.7 %5.0456.86139.9469.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,996.824,029.4119.4 %5.0967.74307.8968.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,101.28618.0080.1 %5.0704.07219.2468.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,181.002,314.0027.3 %5.0577.74256.5055.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ57,284.138,704.0084.8 %5.01,434.38273.6580.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,458.63363.0095.1 %5.0392.42116.0070.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ115,881.3226,349.0077.3 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน32,930.753,208.0090.3 %5.0595.78243.8759.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,955.4512,468.08-13.8 %0.01,500.51756.2049.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,099.08758.0075.5 %5.0647.01469.1627.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,600.61432.0083.4 %5.0437.87254.3741.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,725.404,037.3574.3 %5.04,521.171,484.4267.2 %5.0
รวม 473,875 148,251 68.72 % 39,428 13,182 66.57 %