สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,098.181.00100.0 %5.0385.7676.0080.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,345.611,023.0056.4 %5.0575.92134.9076.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,565.661,328.0048.2 %5.0556.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�10,289.878,456.0017.8 %5.01,919.72388.1379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,725.821.00100.0 %5.0236.6259.3474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,108.34172.0094.5 %5.0277.1669.6874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,061.58150.0095.1 %5.0280.4869.2575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,262.54187.0094.3 %5.0268.4961.5677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,022.4775.0097.5 %5.0237.240.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,117.90140.0095.5 %5.0344.61105.5669.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,317.684,781.56-44.1 %0.0956.24465.3251.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,715.66691.0074.6 %5.0690.01161.5076.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,579.52326.8087.3 %5.0575.92272.4052.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,886.901,423.0063.4 %5.01,260.49676.0846.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,896.351,736.0040.1 %5.0804.76376.0453.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,667.43984.4773.2 %5.01,146.40608.0047.0 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,563.881,527.9057.1 %5.01,051.32749.9828.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู9,848.584,542.9553.9 %5.02,154.25298.7586.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,906.75963.0066.9 %5.0785.09109.0586.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,890.28408.0085.9 %5.0690.0171.0489.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,405.56316.0086.9 %5.0537.89236.2956.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,181.882,912.008.5 %4.0918.21324.3664.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,055.261,114.0063.5 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,530.864,240.446.4 %3.01,128.5669.4393.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,284.331,543.0083.4 %5.0661.83283.8257.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,926.201,632.0044.2 %5.0766.08313.3359.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู2,953.801,351.0054.3 %5.0804.11243.6269.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,867.751,110.0071.3 %5.0747.06124.9283.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,331.751,596.0031.6 %5.0480.8462.7886.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู26,273.641,110.0095.8 %5.0626.04138.5277.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู40,718.4632,797.4419.5 %5.0817.35569.6530.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,291.29812.0064.6 %5.0480.84121.5374.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,828.28832.0070.6 %5.0605.86293.2351.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,518.54699.0072.2 %5.0594.93176.2270.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,713.911,902.0048.8 %5.0804.11206.1674.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,739.223,043.05-11.1 %0.0690.01273.3560.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 46,746.847,356.0084.3 %5.01,032.08137.2586.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 216,853.754,399.0673.9 %5.01,086.69138.3787.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู11,561.331,245.1989.2 %5.0136.7227.1480.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,922.7324,696.0038.1 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง68,405.6513,015.0081.0 %5.0639.67427.5033.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5,938.8112,607.05-112.3 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,722.861,162.0057.3 %5.0690.01282.0059.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,211.301.00100.0 %5.0423.79194.6154.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,272.825,986.9958.1 %5.04,089.623,014.2726.3 %5.0
รวม 399,128 156,396 60.82 % 37,084 13,126 64.60 %