สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,164.462,411.2923.8 %5.02,203.650.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,530.584,162.5236.3 %5.01,394.15495.9264.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,326.97524.0084.2 %5.0576.46111.5180.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น10,681.384,162.5261.0 %5.099.55158.93-59.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,822.151.00100.0 %5.049.050.9598.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 160,432.1633,351.0079.2 %5.03,215.58817.1274.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,981.8514,338.00-187.8 %0.01,736.44203.9588.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,108.431,317.0057.6 %5.0517.5027.4694.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น18,317.5521,345.00-16.5 %0.05,180.51555.1489.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,442.10681.0084.7 %5.0429.8156.3586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,441.7712,911.00-190.7 %0.0314.470.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,043.37162.0096.0 %5.0168.190.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,273.01110.0097.4 %5.0167.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,114.70133.0096.8 %5.0295.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,064.23715.0082.4 %5.0490.4546.7090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,992.08191.0095.2 %5.0421.250.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,292.26605.0085.9 %5.0340.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,017.53333.0091.7 %5.0273.920.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,752.32359.0090.4 %5.0300.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,309.64831.0080.7 %5.0371.8435.7890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,311.521.00100.0 %5.0460.3231.2893.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,013.94244.0093.9 %5.0350.460.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,056.27332.0091.8 %5.0411.290.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,023.34215.0094.7 %5.0330.690.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,723.05383.0089.7 %5.0333.7544.6886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,644.97253.0093.1 %5.0259.560.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,667.55227.0093.8 %5.0255.420.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,707.00166.0095.5 %5.0402.560.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,709.49230.0093.8 %5.0180.0644.0675.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,407.263,634.46-6.7 %0.01,070.88819.5723.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,346.66804.0065.7 %5.0466.1195.0879.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,306.79673.0070.8 %5.0448.6031.3693.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,351.36543.0076.9 %5.0471.35124.7473.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,306.79692.0070.0 %5.0569.00247.0056.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,690.291,860.0049.6 %5.01,032.85492.9152.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,344.053,324.0023.5 %5.01,565.291,009.7235.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,491.701,963.5043.8 %5.01,103.43389.3464.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,688.33997.0073.0 %5.01,369.51328.7176.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 620,638.8455,928.16-171.0 %0.08,043.114,651.2042.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,000.591,200.0060.0 %5.01,476.00167.5288.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,780.531.00100.0 %5.0747.610.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,185.271,633.0080.0 %5.03,029.532,071.9631.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,315.453,926.449.0 %4.52,409.921,282.5046.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 518,706.6513,247.0029.2 %5.02,861.021,347.7752.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น23,586.326,724.7971.5 %5.0972.54211.7578.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,353.793,699.0215.0 %5.02,736.11274.6590.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,711.071.0099.9 %5.0524.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น5,943.162,605.8456.2 %5.02,230.85594.1773.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,133.543,627.0212.3 %5.01,318.0928.5097.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,436.23837.0075.6 %5.01,432.77261.9581.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)10,035.428,742.0012.9 %5.03,580.992,315.5535.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,830.917,063.4152.4 %5.02,463.0385.5096.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,696.961,038.0090.3 %5.01,165.960.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,842.306,120.39-59.3 %0.01,571.61786.0750.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,120.671.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 413,119.737,070.8446.1 %5.04,087.82918.9977.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,207.376,810.005.5 %2.53,077.9321,424.08-596.1 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,058.6010,787.5243.4 %5.0323.0838.0088.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,426.36453.0068.2 %5.071.0037.2247.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,542.72971.0072.6 %5.01,261.04110.2191.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,173.86577.0081.8 %5.0842.69235.4172.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,740.042,729.5227.0 %5.01,184.97289.7375.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,542.3235,901.68-376.0 %0.02,135.772,849.98-33.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,350.375,178.503.2 %1.51,850.531,266.3531.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น14,653.3718,462.00-26.0 %0.02,706.3150.0098.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,058.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,643.161.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,308.191,612.0051.3 %5.01,051.86345.2067.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,167.965,868.15-40.8 %0.01,280.05523.3059.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,729.781,442.1769.5 %5.01,339.05366.4872.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,745.763,464.007.5 %3.512,264.6832.2199.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น12,441.6317,277.00-38.9 %0.0728.6691.3987.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,195.0010,152.0033.2 %5.0542.67179.5566.9 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 54,038.484,680.0091.3 %5.0982.64346.8264.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 413,980.1910,272.0026.5 %5.03,317.101,206.2063.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,621.91759.0071.1 %5.0728.5948.1493.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น4,436.183,704.0016.5 %5.01,451.20364.0874.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น15,822.2015,311.243.2 %1.51,381.55321.1676.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,332.261,177.0064.7 %5.01,051.86143.5186.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 6,556.614,920.0025.0 %5.01,640.97100.0993.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,398.491.00100.0 %5.01,203.990.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,135.392,549.0038.4 %5.01,741.84243.2486.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,917.134,658.75-18.9 %0.01,242.02530.0557.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น18,908.653,684.2480.5 %5.033,920.76110.6799.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น20,922.256,652.0468.2 %5.0833.01623.0125.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 119,919.5110,640.0146.6 %5.01,010.17209.0079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,380.977,336.6521.8 %5.0717.29122.0583.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 315,644.876,834.5156.3 %5.01,351.14208.0584.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 430,634.197,254.3976.3 %5.01,682.75239.3385.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 574,262.2710,481.5285.9 %5.01,623.53483.5470.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,648.171.00100.0 %5.0398.200.9599.8 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น36,287.811.00100.0 %5.0365.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น78,832.651.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น21,595.911.00100.0 %5.01,091.550.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน57,251.0412,832.0077.6 %5.0994.950.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น103,936.5318,040.0082.6 %5.01,175.831.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่43,933.9410,592.0075.9 %5.0942.20423.6655.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบ12,576.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ502.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,742.6322,184.00-186.5 %0.02,570.60413.6683.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น18,876.8426,243.70-39.0 %0.03,359.501,438.4457.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น38,313.9032,240.0015.9 %5.02,113.64626.0770.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,787.80363.0087.0 %5.01,097.79139.1887.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น220,491.1652,447.6776.2 %5.02,153.88818.3162.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,129.043,548.00-13.4 %0.0994.81813.3118.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,867.408,095.00-66.3 %0.02,172.4650.3597.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,333.38562.0075.9 %5.01,359.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,807.43782.0072.1 %5.0804.65312.0161.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,553,010 649,186 58.20 % 187,662 59,368 68.36 %