สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,171.87950.0056.3 %5.0573.59189.6966.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี5,957.686,134.90-3.0 %0.049.0288.71-81.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,016.76616.5089.8 %5.064.6654.1516.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี99,630.043,679.5096.3 %5.04,623.03242.1294.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 470,305.971,754.5497.5 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,711.731,126.0058.5 %5.0820.800.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1013,664.083,475.8474.6 %5.03,620.69134.8896.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี18,726.4015,179.6918.9 %5.04,300.73589.8986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,534.523,147.3130.6 %5.0514.8831.9293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,204.07141.0095.6 %5.0231.9879.5165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,400.77523.0088.1 %5.0308.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,137.6668.0097.8 %5.0266.0331.0088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,809.50167.0096.5 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,809.3151.0098.2 %5.0480.2415.4896.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,162.6462.0098.0 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,338.20338.0089.9 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,567.76204.0094.3 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,352.2895.0097.2 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,262.28398.0087.8 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,397.54193.0094.3 %5.0283.7159.6779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,564.9397.0097.3 %5.0298.768.0597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,327.1883.0098.1 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,394.06145.0095.7 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,665.21637.2282.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,081.696,019.01-18.4 %0.02,325.34671.6471.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,159.184,278.90-2.9 %0.01,010.96404.9359.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,414.05956.0060.4 %5.0449.48201.3355.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,261.09454.5079.9 %5.0452.2692.2079.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,172.13479.0077.9 %5.0477.56171.8064.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,198.54659.1070.0 %5.0447.08175.4960.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี1,809.861,231.0032.0 %5.0875.67296.0466.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,739.651,795.0052.0 %5.01,296.20296.6977.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,356.86727.3178.3 %5.01,087.02443.1259.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 513,918.9123,728.00-70.5 %0.07,529.614,011.5046.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,465.02551.0084.1 %5.0839.81293.5265.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,488.071,971.0476.8 %5.03,483.043,258.506.4 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,041.322,251.80-10.3 %0.0595.49400.9032.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,366.522,502.0060.7 %5.01,657.50621.6062.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,955.794,483.009.5 %4.51,410.2986.5093.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,552.37930.2473.8 %5.01,722.17592.6865.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี18,500.0414,049.0024.1 %5.02,665.35206.8492.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี209,080.41251,516.22-20.3 %0.01,349.20230.8582.9 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,661.271,220.0066.7 %5.01,277.1988.4693.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)11,849.893,451.6870.9 %5.01,215.41793.2734.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,905.437,463.3416.2 %5.04,065.851,283.0368.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,300.106,012.0035.4 %5.03,974.392,827.6028.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ963.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ31.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,716.49955.0074.3 %5.01,258.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,787.89647.0076.8 %5.0820.80205.5075.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,168.682,635.1736.8 %5.0956.98331.5565.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,778.235,773.00-20.8 %0.01,771.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,391.229,426.44-12.3 %0.02,247.00144.9093.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,863.411,213.0087.7 %5.0877.84410.2553.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,717.437,715.43-107.5 %0.01,220.13494.8859.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,037.641,868.0069.1 %5.01,885.69322.8782.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,050.941,754.0056.7 %5.01,090.09338.3469.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,690.933,238.00-91.5 %0.0825.7099.4188.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี11,566.537,074.0038.8 %5.0557.08281.0949.5 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 79,065.6445,148.2642.9 %5.01,724.931,036.7639.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,833.81835.0070.5 %5.0744.73101.5686.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,747.392,059.3845.0 %5.01,201.12271.8677.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี11,757.547,542.0035.9 %5.01,545.32299.2580.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี12,692.241,331.0089.5 %5.04,894.45179.2296.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,139.2610,632.00-16.3 %0.02,670.36346.1087.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,907.643,307.0052.1 %5.02,665.35860.1767.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี5,826.083,118.4546.5 %5.02,647.79590.8477.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 121,851.865,805.8473.4 %5.01,391.16522.5162.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 231,594.595,268.9183.3 %5.01,482.47550.7562.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 321,481.899,234.8957.0 %5.01,366.31543.7160.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 443,898.905,055.1288.5 %5.01,525.97389.9274.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,013.668,956.4418.7 %5.0450.15105.1676.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,121.383,127.7324.1 %5.0324.71186.6442.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี74,951.0833,400.0055.4 %5.01,821.18297.0983.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี147,741.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,227.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีไม่ครบ4,168.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี32,369.7516,726.0048.3 %5.0962.66247.9574.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี37,175.6618,234.0051.0 %5.01,018.21389.8861.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ63,205.769,869.0084.4 %5.01,009.04237.0976.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน86,039.7222,144.0074.3 %5.01,042.82203.6280.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี22,823.2618,866.0017.3 %5.02,790.352,726.942.3 %1.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี7,303.186,847.006.2 %3.02,482.8959.7297.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี90,836.1459,769.0034.2 %5.01,439.97330.5377.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,689.16896.0066.7 %5.01,266.34266.4779.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,369.602,045.0053.2 %5.01,125.05588.0347.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,395.724,658.00-6.0 %0.01,820.59968.8446.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,789.601,813.0035.0 %5.01,318.46234.7882.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,832.222,864.9167.6 %5.02,579.14412.0184.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,556.57398.0088.8 %5.0399.80425.58-6.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,376,429 728,247 47.09 % 123,955 35,646 71.24 %