สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,677.49928.0065.3 %5.0272.570.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,456.282,237.0035.3 %5.0576.830.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,309.431,566.0052.7 %5.0462.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 414,735.969,930.0032.6 %5.02,782.69491.3082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 135,281.0423,702.0032.8 %5.03,646.42541.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 224,244.6819,743.0018.6 %5.03,126.97427.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,009.29861.0078.5 %5.0259.7396.9062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,778.141,971.0065.9 %5.0352.3858.9083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,222.002,038.0071.8 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,756.392,690.0053.3 %5.0366.2798.8073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,529.602,975.0054.4 %5.0318.8947.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,901.89871.0077.7 %5.0217.1447.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,185.582,379.0061.5 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,155.732,213.0057.1 %5.0258.7060.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,544.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,432.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,597.075,860.00-62.9 %0.01,431.37627.0056.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,064.421,548.0061.9 %5.0862.10228.0073.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,156.081,186.0062.4 %5.0462.7398.6378.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,919.941,043.0064.3 %5.0393.76179.7454.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,018.701,625.0059.6 %5.0694.78394.2543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,588.172,466.0046.3 %5.0890.280.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,409.241,224.0072.2 %5.0957.15427.5055.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,920.5220,268.00-56.9 %0.01,755.85152.0091.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,405.221,043.0069.4 %5.0474.5784.6682.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,162.816,473.00-25.4 %0.01,088.44410.1062.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,391.26930.0078.8 %5.0952.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,962.19743.0074.9 %5.0386.67112.8870.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,055.343,529.0013.0 %5.0747.97148.8880.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,000.913,135.0037.3 %5.0824.06157.0680.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,339.182,496.0042.5 %5.0671.94157.7876.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,714.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0552.0187.9384.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,405.862,421.0028.9 %5.0463.43126.1172.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,772.372,251.0061.0 %5.0652.8931.7395.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,837.423,102.0046.9 %5.01,022.55250.5375.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,587.4116,198.00-113.5 %0.01,432.5536.1197.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,583.296,000.0052.3 %5.0963.33206.0678.6 %5.0
รจก.บางขวาง ไม่ครบ244,910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ380.52ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี35,716.1750,420.00-41.2 %0.0619.35210.3966.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,874.31782.0072.8 %5.0348.640.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,632.052,242.0051.6 %5.0976.17328.8666.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,960.701,700.0057.1 %5.0652.89273.5958.1 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,342.0211,449.007.2 %3.52,079.0985.5095.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,583.551,910.0058.3 %5.0538.8077.8685.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,419.517,058.00-59.7 %0.0525.06122.7576.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี14,436.9112,525.0013.2 %5.0654.42648.650.9 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 130,406.9111,759.0061.3 %5.0357.76158.6555.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 223,941.9210,674.0055.4 %5.0617.15148.6475.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,818.168,479.00-24.4 %0.0351.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,364.055,005.00-14.7 %0.0376.93236.5737.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี92,004.1921,584.0076.5 %5.0456.55534.01-17.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,536.3719,479.00-25.4 %0.02,347.66793.7866.2 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ246,196.64126,000.0048.8 %5.0348.28284.4618.3 %5.0
สถาบันทันตกรรม79,667.2574,000.007.1 %3.5195.69141.2027.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก730,537.44563,000.0022.9 %5.011,759.98523.1395.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,858.212,526.0034.5 %5.0751.85326.1556.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,643.47649.0075.4 %5.0253.5654.3978.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,551,361 1,088,886 29.81 % 54,870 10,874 80.18 %