สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,097.72431.0079.5 %5.0570.36207.5863.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,029.2120,739.995.9 %2.599.0395.403.7 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,077.924,234.00-3.8 %0.0104.0031.6469.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,605.51901.0065.4 %5.0817.57202.1575.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,581.46960.0062.8 %5.0377.330.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย15,638.817,640.0051.1 %5.03,156.54606.1080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,367.58198.0094.1 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,898.32237.0093.9 %5.0320.0466.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,034.97234.0092.3 %5.0416.8062.7085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,230.02368.0088.6 %5.0302.7566.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,108.1698.0096.8 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว668.4411.0098.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,023.89709.1082.4 %5.0396.6957.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,025.23315.0089.6 %5.0215.4766.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว9,730.1118.0099.8 %5.0410.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,071.89132.0095.7 %5.0372.3973.1580.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่5,793.615,152.0011.1 %5.01,368.51473.6165.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,913.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0835.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,937.993,988.75-1.3 %0.01,331.011,086.2818.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,420.43485.0080.0 %5.0307.73175.6142.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,378.491,018.0069.9 %5.01,197.891.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,841.12511.0082.0 %5.0893.63275.2269.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,400.97242.7089.9 %5.01,662.44289.6382.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,178.171,323.0068.3 %5.01,045.77524.1749.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,735.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0562.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,381.221,710.1261.0 %5.01,673.29350.5679.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,647.752,038.0044.1 %5.01,273.95162.5387.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย8,278.795,136.0238.0 %5.01,426.07255.6982.1 %5.0
ท่าอากาศยานเลย43,838.3626,936.5538.6 %5.0588.02261.9555.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,136.85977.9868.8 %5.01,045.761.8599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,152.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.081.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,158.24570.0073.6 %5.081.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,557.59615.0076.0 %5.0798.0853.2293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,396.74317.0086.8 %5.0722.49264.4563.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,351.391,260.0076.5 %5.02,091.643,041.66-45.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,283.241,062.0067.7 %5.01,102.79602.8745.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,008.161,161.0061.4 %5.0969.69270.7272.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย10,646.454,918.9553.8 %5.01,216.9193.3692.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,354.811,433.0084.7 %5.01,007.73435.9956.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,007.72712.2976.3 %5.0988.71317.3967.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,778.171,762.0063.1 %5.01,159.85255.0878.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,779.071,262.2573.6 %5.01,292.99182.9085.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,735.052,664.002.6 %1.0836.590.9099.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,213.831,594.0082.7 %5.0798.55320.9759.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย23,069.5720,082.3612.9 %5.0883.401,120.25-26.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,982.31334.0083.2 %5.0627.41171.1572.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,041.18543.0082.1 %5.0988.70335.7666.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย823.55288.0065.0 %5.0779.53149.7080.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,812.892,892.2124.1 %5.01,007.73385.2861.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,926.681,880.9652.1 %5.01,350.02430.5968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,269.261,255.3580.0 %5.01,958.53593.6869.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 314,829.224,524.2169.5 %5.01,618.39344.4578.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู4,867.753,778.0822.4 %5.01,567.23451.8971.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 129,941.057,864.1573.7 %5.02,626.85255.2490.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 212,877.9110,502.5018.4 %5.01,554.49819.5047.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย25,192.071,240.0095.1 %5.0329.2899.1569.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย64,078.6526,781.0058.2 %5.01,657.29439.3173.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย69,898.0418,732.5273.2 %5.0967.67174.0282.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย46,674.2510,123.9978.3 %5.01,016.17617.8839.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง7,031.387,148.00-1.7 %0.0717.37134.9081.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย18,900.2713,297.3929.6 %5.02,501.012,294.968.2 %4.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,355.222,041.4039.2 %5.01,121.82381.4266.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,408.24654.0072.8 %5.0722.47178.6375.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 30,805.246,194.7179.9 %5.04,390.94569.6187.0 %5.0
รวม 611,478 246,235 59.73 % 63,499 21,354 66.37 %