สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย2,735.751.00100.0 %5.0509.0093.1781.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย19,421.3324,707.92-27.2 %0.067.2164.134.6 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,921.903,230.19-10.6 %0.0661.1386.1487.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,836.61761.0073.2 %5.0650.8246.7492.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย15,304.715,592.3263.5 %5.02,049.29482.6076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,259.03305.0092.8 %5.0325.4562.6180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,818.24412.0089.2 %5.0324.4360.0081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,712.19207.0094.4 %5.0411.6662.0284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,177.74242.0094.2 %5.0322.6363.6480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,796.63310.0091.8 %5.0374.0961.9083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,723.7360.0098.4 %5.0442.2061.9586.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,886.134,820.1018.1 %5.02,622.0169.5897.3 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย41,401.0843,148.79-4.2 %0.02,011.26194.9390.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,517.565,286.06-17.0 %0.01,193.57871.1527.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,240.861,646.4849.2 %5.0604.08126.7679.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,728.851,454.0061.0 %5.01,022.43650.7436.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,786.22573.0079.4 %5.0702.81583.9916.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,259.42481.0090.9 %5.0661.13190.3671.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,544.021,528.0066.4 %5.0813.27636.5621.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,169.411,306.0068.7 %5.01,060.45180.2083.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,373.511,584.6453.0 %5.0889.32118.5986.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,046.312,110.1847.8 %5.0815.2031.0696.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย3,936.806,374.00-61.9 %0.01,079.48195.2981.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,995.81548.0081.7 %5.0718.17119.4883.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย20,961.79312.0098.5 %5.0226.0732.0085.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,079.81567.0081.6 %5.0756.1738.2594.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,739.37510.0081.4 %5.0604.08240.7760.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,816.422,962.8922.4 %5.01,079.48590.2645.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย5,950.454,255.0028.5 %5.01,554.881,530.571.6 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,228.633,252.0023.1 %5.01,269.64357.1371.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,888.355,408.00-10.6 %0.01,554.88921.3240.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,553.332,582.5943.3 %5.01,079.4844.9695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,831.221.00100.0 %5.0642.110.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย2,948.091,989.0032.5 %5.0737.19178.4375.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,590.111,894.0366.1 %5.0851.29196.6976.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,431.651,140.7579.0 %5.0984.40281.7571.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,686.481,259.7053.1 %5.0509.0044.8091.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,782.381,442.0085.3 %5.0629.6692.0885.4 %5.0
รจจ.หนองคาย 31,224.0728,727.998.0 %4.0686.39414.8939.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,496.39446.0082.1 %5.0489.98179.6463.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,649.701,845.4860.3 %5.01,345.70374.4072.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,400.58760.0068.3 %5.0547.03168.4769.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย3,478.892,959.9414.9 %5.0908.33393.5956.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,795.722,874.00-2.8 %0.0604.08153.8674.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบ17.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 148,428.5213,724.4071.7 %5.01,429.08605.4657.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 221,056.588,472.0059.8 %5.01,492.74341.4677.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย5,808.169,315.82-60.4 %0.01,373.35408.2170.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย4,654.612,431.6847.8 %5.0278.23181.1934.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย71,317.8439,047.0045.2 %5.01,268.51688.5545.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย28,133.6013,286.0052.8 %5.0507.81251.6250.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย59,846.6055,299.187.6 %3.5612.89523.4914.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,985.8311,734.30-6.8 %0.01,692.341,062.1237.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,978.251,165.0060.9 %5.0699.16196.8671.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,718.60815.0070.0 %5.0432.93181.5158.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 539,056 327,168 39.31 % 47,178 15,789 66.53 %