สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,466.58364.0085.2 %5.0467.0093.6380.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม25,640.996,666.5074.0 %5.0211.98127.7139.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,459.342,426.5829.9 %5.0833.52146.7682.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,776.98739.0073.4 %5.0657.15103.6784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,526.138,398.0045.9 %5.03,224.29649.7179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,075.18594.0085.4 %5.0267.0426.9189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,265.51221.0093.2 %5.0286.3432.3788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,390.15551.0083.7 %5.0316.3867.4878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,015.83287.0092.9 %5.0296.8457.7080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,270.98243.0092.6 %5.0278.8611.3895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,285.09119.0096.4 %5.0272.380.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,474.4026.0099.3 %5.0210.1643.7179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย5,880.6592.0098.4 %5.0389.8581.8579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,466.81435.0087.5 %5.0321.151.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,263.31221.0093.2 %5.0158.829.5694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,236.6248.0098.5 %5.0289.4010.6696.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,292.32250.0092.4 %5.0165.7010.7993.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,186.813,825.51-20.0 %0.0828.30836.95-1.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,500.301,319.1047.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,882.13559.0085.6 %5.01,094.5330.7597.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,111.84874.0071.9 %5.0809.26210.2274.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,883.54605.0079.0 %5.0714.200.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,406.01590.4490.8 %5.02,406.63716.6370.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,198.791,294.4141.1 %5.0490.85917.08-86.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,602.392,490.4745.9 %5.01,474.84906.5338.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,543.181,008.0071.6 %5.0972.52228.0076.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,841.569,920.74-45.0 %0.01,551.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)10,036.3211,913.00-18.7 %0.03,363.874,017.85-19.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,456.211,244.5064.0 %5.0961.41269.1372.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,562.06190.0087.8 %5.058.179.3883.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,986.23607.0079.7 %5.0597.072,875.65-381.6 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,874.54186.0093.5 %5.0619.1293.1085.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,020.001,826.8139.5 %5.0733.22152.3879.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,489.4013,254.00-141.4 %0.01,796.091,204.1433.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,457.854,067.0045.5 %5.02,009.88376.9981.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,364.321,543.0054.1 %5.0707.220.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม6,911.125,599.8019.0 %5.01,967.34125.7893.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม863.691,950.00-125.8 %0.0311.51347.91-11.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,676.761,754.0052.3 %5.0870.22337.8461.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,211.192,487.0040.9 %5.0942.39223.0876.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,101.801,654.0067.6 %5.01,189.58149.1587.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,515.78910.0083.5 %5.0847.5567.9792.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,000.73968.0090.3 %5.0676.17173.3774.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 35,310.0847,011.00-33.1 %0.0864.151,225.50-41.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,076.821,797.0041.6 %5.0714.20207.0871.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,691.962,248.0039.1 %5.0586.78310.6247.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,747.501,178.0057.1 %5.0638.15185.6270.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,423.054,321.0020.3 %5.01,056.47233.3777.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,642.671,294.9272.1 %5.01,379.76837.2439.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,210.544,957.76-54.4 %0.0771.23251.5867.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม9,661.546,348.8034.3 %5.01,814.61308.2283.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 319,307.236,598.1865.8 %5.01,063.16444.1558.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 113,061.986,050.1353.7 %5.01,322.10176.3186.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 210,301.108,060.0021.8 %5.018,701.61335.3098.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,686.134,170.5756.9 %5.0423.15411.342.8 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม24,278.8017,028.0029.9 %5.0859.85392.3554.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยไม่ครบ55.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ250.99ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ12,355.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ64.23ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม14,055.9213,963.000.7 %0.51,818.251,603.8511.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,107.581,173.0062.3 %5.0809.29385.6052.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,750.63376.0086.3 %5.0600.09252.7057.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม37,261.428,588.3877.0 %5.06,049.672,051.0666.1 %5.0
รวม 411,046 229,486 44.17 % 74,561 25,360 65.99 %