สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,799.711.00100.0 %5.0522.6393.5182.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,482.622,294.5681.6 %5.0145.92172.06-17.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด999.202,585.00-158.7 %0.0471.26145.6069.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,510.561,042.0058.5 %5.0433.2346.5889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,281.524,472.3079.9 %5.03,222.91897.0872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,510.7716.0098.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,188.351,489.0064.4 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,703.76327.0091.2 %5.0331.3033.2390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,520.86234.0093.4 %5.0234.9631.1686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,296.02265.0092.0 %5.0203.4212.6793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,464.22143.0095.9 %5.0123.8123.3681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,819.721.00100.0 %5.0346.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร428.01253.0040.9 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,178.55130.0095.9 %5.0220.1946.7578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,707.0850.0097.1 %5.0287.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,682.56438.0088.1 %5.0304.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,220.2292.0097.1 %5.0161.0413.5991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,976.84175.0095.6 %5.0185.6628.2284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,175.25292.0093.0 %5.0231.2857.9774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,420.40126.0096.3 %5.0290.8749.8082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,490.1046.0098.7 %5.0265.6246.7482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ3,942.881.00100.0 %5.0230.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด187,861.664,357.9597.7 %5.01,036.06722.0030.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,549.161,218.3052.2 %5.0301.58237.5021.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,322.441,331.7042.7 %5.0524.39190.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,384.78522.0078.1 %5.0517.16199.5061.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,869.391.0099.9 %5.0841.980.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,337.661,082.0067.6 %5.0883.94374.3357.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,262.68600.0085.9 %5.0921.96153.5983.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,593.771.00100.0 %5.02,092.170.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,144.275,721.05-166.8 %0.0617.59669.75-8.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,413.511,639.0069.7 %5.01,100.14159.5885.5 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,893.092,439.0037.4 %5.01,058.01103.5590.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,131.774,667.4971.1 %5.01,895.44240.9687.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด61,589.5427,417.2055.5 %5.0286.57608.55-112.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,623.801,419.6060.8 %5.01,104.59596.6246.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,554.39328.0078.9 %5.043.4031.1728.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,723.121.0099.9 %5.063.640.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ588.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,853.34439.0084.6 %5.0776.47358.1553.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,230.841.00100.0 %5.0845.900.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,470.7824,518.00-278.9 %0.02,852.401,379.6451.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,728.421,318.0072.1 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,460.901,707.0079.8 %5.03,179.51406.8887.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,355.926,785.51-26.7 %0.01,128.22128.9188.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,722.391,002.0090.7 %5.01,226.22703.0042.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,176.991,790.5043.6 %5.0940.98558.3740.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,162.141,870.0055.1 %5.0818.16445.3345.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,281.47647.3684.9 %5.01,283.24340.2973.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,398.604,650.00-36.8 %0.0648.5384.2287.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด68,136.237,832.0088.5 %5.0480.93161.5066.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,763.913,048.00-10.3 %0.0389.58158.6559.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 85,761.331.00100.0 %5.01,160.0336.0096.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด550.47440.0020.1 %5.0238.96123.9648.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,883.601,220.9457.7 %5.0788.86408.2348.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,998.261,506.0062.3 %5.0788.86219.3972.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,353.854,461.48-2.5 %0.01,167.46441.8062.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,006.431,536.0061.7 %5.01,188.20820.6630.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,129.653,937.2156.9 %5.0919.60276.2970.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด49,422.655,092.7589.7 %5.02,272.66438.7580.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 130,348.741.00100.0 %5.01,131.680.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 213,377.879,980.0025.4 %5.01,170.731.9099.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 318,889.066,571.0865.2 %5.0941.08305.3167.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,682.588,396.64-47.8 %0.0185.78151.0518.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,177.901.00100.0 %5.0291.740.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด127,388.9442,358.0066.7 %5.01,567.26418.8973.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด123,684.571.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด36,645.251.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,612.806,672.0069.1 %5.0905.30565.7637.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร38,718.991.00100.0 %5.0808.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง170,315.6614,040.0091.8 %5.0916.67589.3635.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด65,501.881.00100.0 %5.0760.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,219.411.00100.0 %5.02,007.200.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,297.22578.0082.5 %5.0845.90364.6556.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,480.47854.0065.6 %5.0465.58309.0133.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด43,866.575,000.0088.6 %5.09,272.36500.0094.6 %5.0
รวม 1,403,110 235,480 83.22 % 69,702 16,726 76.00 %