สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,353.96531.0077.4 %5.0570.58109.2980.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์48,644.965,031.6089.7 %5.0372.7430.8191.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,378.182,860.0015.3 %5.0890.42104.5088.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,886.1483.3097.1 %5.0700.2848.4193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์11,088.408,698.0021.6 %5.02,430.811,037.4757.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,849.60797.0083.6 %5.0293.8569.1276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,497.86405.0088.4 %5.0323.2969.9178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,561.91517.0085.5 %5.0224.2970.4568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,417.17275.0092.0 %5.0200.8633.7883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,449.02466.0086.5 %5.0387.3862.1484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,502.40299.0091.5 %5.0387.5157.9985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,759.8123.0099.4 %5.0402.0964.5583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,402.56356.0089.5 %5.0318.2429.7090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,047.74214.0094.7 %5.0377.0015.1596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,129.58182.0094.2 %5.0169.6715.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,205.52108.0096.6 %5.0293.6863.9478.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,487.855,080.02-13.2 %0.01,384.831,098.9720.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,447.861,810.0059.3 %5.01,270.74413.9467.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,375.561,430.0957.6 %5.0909.53235.6774.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,736.32470.0082.8 %5.0624.19369.0740.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,675.912,333.3350.1 %5.01,289.851,193.167.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,605.844,222.80-163.0 %0.0455.6929.0593.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,990.792,287.0042.7 %5.01,202.54110.5190.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,559.696,896.68-51.3 %0.01,384.9383.4394.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)6,723.026,188.348.0 %4.02,182.15337.2584.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,245.931,203.6462.9 %5.0871.40510.2441.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,419.41251.0082.3 %5.061.3633.1745.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,456.58644.0081.4 %5.0928.4758.7893.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,738.35800.0070.8 %5.0643.23184.9471.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,234.791,621.9049.9 %5.0890.44235.7573.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,429.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,194.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,449.172,930.0034.1 %5.01,327.80187.0585.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,280.541,376.0058.1 %5.0890.42717.4319.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,129.057,623.99-48.6 %0.01,403.9546.9196.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,384.432,689.9020.5 %5.0909.51602.7433.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,200.221,193.2762.7 %5.0890.44468.5147.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,984.921,199.0075.9 %5.01,200.56504.7558.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,678.702,855.0039.0 %5.0757.3146.9093.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์29,021.212,079.0092.8 %5.0844.61141.3583.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 81,980.0648,704.8040.6 %5.01,187.662,119.31-78.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,547.401,082.0057.5 %5.0586.16186.9268.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,367.911,618.5069.8 %5.0852.48350.7758.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,765.82596.1078.4 %5.0700.28141.9979.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,555.723,805.1131.5 %5.01,407.28378.7973.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,454.411,578.0064.6 %5.01,365.84520.6961.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,412.413,855.7139.9 %5.01,765.15265.0585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์8,132.373,295.5359.5 %5.02,058.641,337.4135.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 139,000.787,639.3380.4 %5.02,074.22421.8079.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 233,994.595,050.0285.1 %5.0987.89278.8571.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 345,810.605,595.2187.8 %5.01,311.53337.4874.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,173.296,431.5042.4 %5.0456.66555.75-21.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,425.6517,217.00-11.6 %0.02,111.251,232.5941.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,098.291,836.0040.7 %5.0833.39354.8957.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,598.24911.0064.9 %5.0567.15188.9566.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์42,802.729,999.0976.6 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 528,121 197,246 62.65 % 55,631 23,099 58.48 %