สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,329.08321.0086.2 %5.0626.8055.4591.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร14,556.614,064.0072.1 %5.0191.5776.2660.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,678.227,462.99-31.4 %0.0110.0828.5074.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,681.34360.0086.6 %5.0466.0247.1989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร11,184.618,840.0021.0 %5.02,699.52649.5775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,081.53156.0094.9 %5.0251.3962.2075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,596.32746.0079.3 %5.0301.2237.4887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,312.53573.0082.7 %5.0454.21113.6775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,247.40137.0095.8 %5.0317.1248.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,484.43213.0093.9 %5.0280.6767.2576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,067.20162.0094.7 %5.0153.1512.2092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,619.38373.0085.8 %5.0414.6065.2884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว207.141.0099.5 %5.031.8813.5257.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,379.37165.0093.1 %5.0367.1812.9396.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,129.51171.0094.5 %5.0191.2252.0372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,294.67111.0096.6 %5.0291.2466.8677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,131.3583.0097.3 %5.0420.0679.7281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,097.62193.0093.8 %5.0417.2754.5486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,503.99312.0091.1 %5.0319.2762.0380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,460.09155.0095.5 %5.0141.720.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,095.11223.0092.8 %5.0401.0812.1097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,778.222,634.875.2 %2.5814.881,118.23-37.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,869.471,081.0072.1 %5.01,349.40328.9775.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,247.30768.0076.3 %5.01,064.15225.1178.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,847.79439.0084.6 %5.0620.93453.7926.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร8,074.561,786.0077.9 %5.03,422.131,564.3954.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,754.201,987.0027.9 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,482.132,803.0037.5 %5.01,634.671,462.8010.5 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,747.371,827.7451.2 %5.01,292.3660.2995.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร5,914.815,219.0011.8 %5.01,347.43190.0085.9 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนครไม่ครบ46,844.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ258.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,895.8612,683.26-42.6 %0.03,911.014,460.25-14.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร2,951.891,397.1052.7 %5.0912.04436.2752.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)916.66328.0064.2 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,229.276,224.00-19.0 %0.097.8945.2553.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,048.61550.0082.0 %5.0727.780.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,571.34579.0077.5 %5.0427.99123.5071.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,849.281,233.0056.7 %5.0874.00271.9968.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร4,724.702,910.0038.4 %5.01,654.64695.2558.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,434.013,276.0026.1 %5.01,288.78459.4964.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,506.49588.0083.2 %5.0750.53284.8262.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร6,694.076,796.00-1.5 %0.02,205.1258.7797.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,780.2210,896.4914.7 %5.02,654.073,172.00-19.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,673.291,544.0084.0 %5.0893.00170.2480.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,253.912,124.3034.7 %5.01,064.16286.9073.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,298.621,604.0051.4 %5.01,064.04192.4881.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,022.851,733.8765.5 %5.01,406.43280.5380.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,819.022,239.5441.4 %5.0556.8010.1298.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,330.283,081.2270.2 %5.01,026.13247.1475.9 %5.0
รจจ.สกลนคร 69,349.76101,419.00-46.2 %0.01,284.67365.4371.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,220.87626.0071.8 %5.0569.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,754.561,238.9073.9 %5.01,064.15255.4976.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,228.83811.0091.2 %5.0778.92147.5881.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,865.542,169.2363.0 %5.01,156.98286.8575.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,932.172,170.1544.8 %5.01,368.42378.3972.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,028.163,445.6214.5 %5.01,032.37216.6079.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร40,227.734,202.4089.6 %5.01,286.77659.9148.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,981.867,532.0071.0 %5.01,539.13451.3270.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 220,506.9710,323.4349.7 %5.02,623.69419.4784.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 382,011.779,080.0088.9 %5.02,618.04465.9882.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,921.342,580.9134.2 %5.0401.28256.1036.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร89,713.2941,724.0053.5 %5.02,047.94914.9255.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร42,941.6411,212.0073.9 %5.0785.52593.2024.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม10,553.5210,224.003.1 %1.5797.951,784.63-123.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน128,007.0821,297.0083.4 %5.01,185.44664.6743.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,618.9013,847.52-60.7 %0.02,219.331,301.1541.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,011.301,132.0062.4 %5.0950.07286.8769.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,846.77412.0085.5 %5.0759.91181.6376.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร38,895.189,572.4075.4 %5.05,823.693,230.8044.5 %5.0
รวม 812,471 358,175 55.92 % 72,251 31,508 56.39 %