สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,270.191,352.0040.4 %5.0439.0784.3280.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร25,509.1710,357.2059.4 %5.084.62234.07-176.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร977.4610,503.30-974.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,236.651,252.0061.3 %5.0610.21103.3183.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร2,977.561,300.0056.3 %5.0648.24102.3584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร16,864.8512,296.4027.1 %5.03,044.26384.7587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0356.9197.3572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,545.26224.0093.7 %5.0226.2037.1883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,432.05112.0096.7 %5.0251.8559.5676.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,601.58134.0096.3 %5.0333.7646.9385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,283.4250.0098.5 %5.0266.5057.2578.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร17,029.7535,898.69-110.8 %0.03,001.96289.9990.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,606.423,102.2014.0 %5.0895.40824.927.9 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,307.371,010.0056.2 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,623.721,036.0071.4 %5.0952.50407.0157.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,801.41776.0072.3 %5.0686.27219.0968.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,442.88607.0075.2 %5.0515.13383.3225.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,935.902,505.3514.7 %5.0743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,346.221,266.006.0 %3.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,210.273,033.0028.0 %5.01,296.61237.5081.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,378.481,362.0059.7 %5.0952.50253.6373.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร3,868.993,033.0021.6 %5.01,028.56237.5076.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,608.17684.0073.8 %5.0591.17389.5034.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,861.25664.0064.3 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,879.93415.0085.6 %5.0724.2858.5891.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,554.25300.0588.3 %5.0572.1866.5088.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,241.052,296.0029.2 %5.0857.42507.6240.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,794.4124,387.00-106.8 %0.01,294.791,904.58-47.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,442.071,722.0061.2 %5.01,256.75597.6252.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,670.273,542.00-32.6 %0.0705.27120.1383.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,187.454,992.9030.5 %5.02,017.4072.2096.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,760.24990.0064.1 %5.0781.33304.0061.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,087.211,410.0054.3 %5.0819.36124.8384.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,069.091,650.0046.2 %5.0762.34144.0281.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,429.70731.0078.7 %5.0952.47202.3578.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,031.261,398.4265.3 %5.0534.1266.0387.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร27,691.501,356.0095.1 %5.0664.4794.0585.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร36,874.4221,754.4341.0 %5.0798.02568.0028.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,616.27725.0072.3 %5.0553.16107.4080.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,025.431,844.0054.2 %5.01,066.57465.9656.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,637.35457.0082.7 %5.0610.21253.1458.5 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,178.451,721.7645.8 %5.0838.41191.9277.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,370.791,131.0066.4 %5.0952.5099.9989.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,021.736,056.6732.9 %5.03,310.46542.8883.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,709.252,346.0075.8 %5.01,349.07308.7577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร35,071.445,291.7684.9 %5.01,658.24130.0192.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,566.5211,591.44-153.8 %0.0474.4631.0793.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร8,077.633,215.0460.2 %5.0308.00262.8214.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร75,927.9819,052.0074.9 %5.0760.31275.8763.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย11,888.5312,005.00-1.0 %0.0605.61517.7714.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,128.3012,022.40-134.4 %0.01,651.771,187.8228.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,020.841,341.0055.6 %5.0743.30345.2153.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,619.73574.0084.1 %5.0458.09203.2555.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,374.886,010.6070.5 %5.04,937.364,390.4011.1 %5.0
รวม 435,667 244,888 43.79 % 50,833 18,930 62.76 %