สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,834.521,995.6329.6 %5.02,081.6791.1095.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 348,105.1533,103.2231.2 %5.0168.38327.41-94.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,198.9515.0099.3 %5.0825.2297.9888.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37205.4624.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่49,948.835,598.2788.8 %5.0152.53205.48-34.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,338.166,127.6016.5 %5.063.2215.1176.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่12,670.4913,623.12-7.5 %0.0117.65144.27-22.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่11,336.589,366.0517.4 %5.01,757.0095.9194.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,216.731,901.2840.9 %5.01,649.160.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,658.231.00100.0 %5.0996.36104.9889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 832,467.9616,923.5047.9 %5.03,360.79428.4587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 115,722.457,715.9750.9 %5.05,952.26355.1094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,401.111,152.3984.4 %5.02,777.61444.6084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,257.221,113.3092.2 %5.0323.15101.3568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,534.75790.0077.7 %5.0251.2877.9669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,157.42538.0083.0 %5.0265.2121.6791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,035.80740.0075.6 %5.0258.1246.1982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,235.39440.0086.4 %5.0403.9046.4788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,769.43600.0084.1 %5.0702.6837.0794.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว3,667.66486.0086.7 %5.0494.610.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,150.66164.0094.8 %5.0457.2840.1791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,057.4542.0098.6 %5.0482.94106.4078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,120.61227.0092.7 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย2,902.89208.0092.8 %5.0609.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 13,839.082,397.0037.6 %5.0355.7850.3585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,328.702,774.0047.9 %5.0355.71103.3071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,045.41116.0096.2 %5.0295.9830.6289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,472.78608.0082.5 %5.0210.0759.2471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,228.95613.0085.5 %5.0300.4463.9578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,151.18470.0085.1 %5.0331.9678.1876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,045.75364.0088.0 %5.0479.82123.4574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,122.31273.0091.3 %5.0384.0171.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย2,998.60101.0096.6 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,018.81191.0093.7 %5.0210.3585.5059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,019.30225.0092.5 %5.0689.2364.1590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,023.50208.0093.1 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 34,313.222,085.6951.6 %5.01,713.59186.8689.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,336.411,910.4042.7 %5.01,253.38136.6689.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,892.161,716.0040.7 %5.0842.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,517.707,578.60-16.3 %0.01,555.33608.0060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,989.238,748.00-25.2 %0.02,650.752,148.5818.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,757.703,078.7735.3 %5.01,433.73356.4475.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,067.81820.0083.8 %5.02,042.24850.9858.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 910,025.831,573.0084.3 %5.01,953.60195.1390.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,117.181,420.0054.4 %5.0916.92534.6441.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 134,089.3145,289.51-32.9 %0.013,128.104,372.2566.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,744.43533.1669.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,555.12470.0069.8 %5.01,281.60383.6070.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,346.731,593.0052.4 %5.01,320.542,580.20-95.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,125.632,356.8142.9 %5.02,314.91977.7357.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 64,193.507,509.90-79.1 %0.01,974.05366.3881.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 29,731.9921,410.0028.0 %5.02,236.93383.8082.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,154.102,660.6736.0 %5.02,702.16104.7296.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่2,353.552,191.136.9 %3.0774.47667.7013.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,415.544,182.5650.3 %5.03,354.352,814.2916.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,626.683,004.0017.2 %5.01,357.67208.1584.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,577.721,462.8059.1 %5.02,120.89500.2676.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่13,906.3934,222.82-146.1 %0.04,013.06926.5476.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 11,958.5413,235.00-10.7 %0.05,682.174,186.4026.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,437.775,698.0023.4 %5.03,625.991,686.2553.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,195.41425.0086.7 %5.01,129.47220.4080.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 9,864.793,434.0065.2 %5.01,604.92835.1448.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,750.8311,450.02-17.4 %0.03,618.42464.3287.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ17,538.816,843.9861.0 %5.0397.00223.1743.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)18,156.711,048.9094.2 %5.0206.232.8598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,890.20536.0086.2 %5.01,604.8792.7294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,038.431,352.0055.5 %5.01,167.51366.3568.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,749.923,661.0022.9 %5.01,271.30302.3776.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่13,241.2557,528.00-334.5 %0.02,289.451,360.0140.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่5,535.982,777.0049.8 %5.01,890.11506.6673.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,934.771,100.0081.5 %5.01,433.73282.4580.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่10,126.939,028.0010.9 %5.03,626.52149.2595.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่10,145.311,708.0083.2 %5.01,548.73387.7675.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,440.352,613.7041.1 %5.01,338.651,051.7521.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่3,980.941,195.0070.0 %5.01,651.35287.4782.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,404.052,487.7866.4 %5.02,423.46837.1565.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,476.624,096.008.5 %4.01,344.73195.6385.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่32,696.8318,727.0042.7 %5.01,157.14175.6784.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่15,142.9211,487.0024.1 %5.0855.24209.0075.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 115,096.41115,187.00-0.1 %0.02,571.112,184.7515.0 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 38,119.6841,302.40-8.3 %0.01,549.76375.4775.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 513,319.3013,345.50-0.2 %0.03,469.811,482.8757.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,403.65390.0083.8 %5.0882.27178.5079.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,028.29640.0084.1 %5.01,357.67570.4458.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,246.09240.0092.6 %5.01,281.60136.8089.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,851.8814,860.00-50.8 %0.03,354.35865.4574.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,373.07450.0086.7 %5.01,386.05217.7084.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,063.092,705.3933.4 %5.01,661.92786.2552.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,432.314,661.24-35.8 %0.0973.00211.7878.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 676,509.264,802.1693.7 %5.01,730.21625.1563.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,120.131,437.0076.5 %5.04,336.54258.9994.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 119,425.572,910.0085.0 %5.02,604.37212.6391.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 227,502.616,772.2975.4 %5.01,581.311,070.9432.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 38,871.104,672.4147.3 %5.02,183.06988.3154.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 460,304.157,105.3288.2 %5.01,034.49463.5655.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 552,613.997,306.7586.1 %5.02,933.651,126.5561.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ6,115.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร19,661.3510,649.0045.8 %5.0467.97312.6233.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่27,495.6235,700.00-29.8 %0.0474.95706.80-48.8 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,683.229,458.252.3 %1.0465.23463.800.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่66,788.9536,192.0045.8 %5.01,909.58504.7673.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ658.43ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง47,394.5213,990.0070.5 %5.01,168.99663.6943.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,445.071,225.5049.9 %5.0826.1229.1696.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง80,473.499,442.6588.3 %5.01,553.91608.4660.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่29,966.6716,667.0044.4 %5.03,217.871,576.6851.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,412.974,612.4428.1 %5.02,828.343,018.80-6.7 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่28,519.3436,016.00-26.3 %0.01,775.25405.7577.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,904.051,315.0054.7 %5.01,611.29162.6989.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่67,983.809,260.6986.4 %5.04,136.601,575.1661.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,246.733,845.009.5 %4.51,509.79614.9559.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)3,854.9615,045.68-290.3 %0.01,972.6257.3497.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,049.723,835.00-25.7 %0.01,826.8338.0097.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,190.78525.0076.0 %5.01,661.2451.2396.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,754.05450.0083.7 %5.0939.31498.9346.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 556,071.8225,120.8555.2 %5.022,099.425,137.2576.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่72,768.7119,606.0473.1 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 1,629,830 908,670 44.25 % 225,352 86,824 61.47 %