สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,243.551.00100.0 %5.0449.2363.0786.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน48,634.1236,376.0025.2 %5.0123.6577.9037.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,918.893,292.5616.0 %5.0734.4481.1489.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,553.35748.0070.7 %5.0639.3947.4292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน8,513.353,472.1259.2 %5.02,217.72344.5984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,156.64895.0078.5 %5.0341.3750.4185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,142.52277.0091.2 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,062.34304.0090.1 %5.0187.1331.9083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,602.09459.0087.3 %5.0231.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,151.87340.0089.2 %5.0276.9944.1784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,881.67302.0092.2 %5.0510.6661.6187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,049.84502.0083.5 %5.0218.9944.2379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,709.60169.0095.4 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,474.012,907.2035.0 %5.0474.4952.2289.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,247.142,895.4331.8 %5.01,095.77535.1551.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,518.801,346.0061.7 %5.01,114.76481.3456.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,931.54652.0077.8 %5.0734.44311.9457.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,658.53424.0084.1 %5.0461.93285.4138.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,712.091,156.0068.9 %5.0715.45350.4251.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,072.221,296.0037.5 %5.0548.72351.9835.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,588.561,160.0567.7 %5.01,114.76420.0062.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,649.161,075.0070.5 %5.0943.65174.6081.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน13,616.1210,296.3224.4 %5.01,761.33124.1892.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,128.591,188.5062.0 %5.0905.59494.0045.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,596.763,243.00-103.1 %0.050.6615.8368.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,115.32432.0086.1 %5.0924.6361.7593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,410.07618.0074.4 %5.0601.36123.8779.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,030.721,923.0036.5 %5.0810.53582.0728.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,542.569,817.33-116.1 %0.01,323.96891.3832.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,567.80980.0072.5 %5.01,133.81584.7848.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,087.801,940.0052.5 %5.0905.58143.1284.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,555.537,918.77-73.8 %0.01,342.9839.3897.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,831.751.00100.0 %5.0829.55286.1065.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,120.482,119.6548.6 %5.0848.57199.5076.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน2,957.83640.2078.4 %5.0810.53398.4750.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,111.651,217.8360.9 %5.0905.61126.0286.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,675.932,475.5032.7 %5.0658.4028.6595.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,147.631,127.0087.7 %5.0420.3478.8581.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 37,023.2742,731.00-15.4 %0.0958.77540.8843.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,440.3968.0097.2 %5.0544.31121.1277.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,756.372,495.0047.5 %5.0905.6176.0091.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,407.691,585.0053.5 %5.0677.42149.8477.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,956.723,550.0040.4 %5.01,400.0396.0993.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,982.571,463.1950.9 %5.0753.49209.0072.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน2,919.511,624.0044.4 %5.0753.48231.2069.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 142,539.125,130.9887.9 %5.01,062.75371.7765.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 245,124.356,069.0086.6 %5.01,444.11576.6860.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,369.012,519.0042.3 %5.0456.05351.6222.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน56,855.7924,090.0057.6 %5.01,319.15513.2561.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน55,448.1234,475.4037.8 %5.0714.84966.07-35.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 30,473.766,923.0077.3 %5.0612.41235.5061.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,997.0912,412.0027.0 %5.0574.98691.69-20.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,318.6711,347.00-10.0 %0.01,571.82369.8076.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,034.851,925.0652.3 %5.0848.56301.4864.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,200.38447.0079.7 %5.0449.23107.7776.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน32,627.627,526.0076.9 %5.04,019.912,989.1925.6 %5.0
รวม 555,444 272,368 50.96 % 47,044 16,890 64.10 %