สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,880.46663.0077.0 %5.0313.7057.8081.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,124.674,338.84-5.2 %0.0788.94198.3074.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,887.13674.0082.7 %5.0386.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,586.309,595.9734.2 %5.02,633.44378.1085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 221,815.6524,681.89-13.1 %0.04,261.62716.3083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,100.445,893.503.4 %1.5388.1657.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,625.201,675.0063.8 %5.0277.8452.2581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,682.352,010.8057.1 %5.0511.4976.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,893.131,143.0080.6 %5.0487.34114.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,657.44555.0088.1 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,871.192,132.0063.7 %5.0522.7159.8788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,428.382,007.0063.0 %5.0351.6560.1982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,432.361,167.0073.7 %5.0304.6457.2181.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,196.146,312.49-21.5 %0.01,169.26501.1157.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,979.968,081.08-62.3 %0.01,257.06403.8067.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,111.922,571.0049.7 %5.01,036.15601.8641.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,527.113,548.2121.6 %5.01,305.82194.5585.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,821.601,236.0067.7 %5.0560.85124.4977.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,253.06929.0071.4 %5.0560.75287.6048.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,346.433,447.60-3.0 %0.0579.76465.1319.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์17,194.390.36100.0 %5.01,857.77369.5080.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,224.048,347.11-59.8 %0.01,723.11668.6161.2 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,165.12102,964.00-437.2 %0.06,802.91260.3096.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,420.928,125.99-49.9 %0.06,289.172,190.9265.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,313.162,084.009.9 %4.5380.3850.8586.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,273.443,565.9232.4 %5.0975.41308.7568.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,594.312,316.0035.6 %5.0694.07350.7749.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,935.376,839.001.4 %0.52,074.66192.8590.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี5,316.132,844.4846.5 %5.0845.99298.1264.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,025.811,396.0065.3 %5.0598.7316.1697.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,865.282,124.0045.0 %5.0538.04332.4938.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,902.314,889.88-25.3 %0.0769.92219.5371.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,935.2220.2699.7 %5.01,125.8959.1894.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ3,944.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ319.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ15,778.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ67.41ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี4,488.5810,652.00-137.3 %0.01,456.560.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ337.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,829.282,550.2033.4 %5.0769.93328.2257.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,734.542,707.0027.5 %5.0750.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,782.792,165.0062.6 %5.01,036.10200.1980.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,626.694,835.00-33.3 %0.0674.8432.1095.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,081.009,576.0026.8 %5.0590.14250.8057.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 28,370.87123.7299.6 %5.0571.97292.3148.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 82,042.4563,692.9622.4 %5.0852.70224.0073.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี103,252.2722,378.6678.3 %5.0348.83273.5021.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง23,017.8830,865.00-34.1 %0.0662.35587.1011.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 223,582.1994,362.9957.8 %5.01,435.31376.0073.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,633.7622,700.00-113.5 %0.02,414.161,719.6728.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี11,636.671,131.0090.3 %5.03,963.26132.3296.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,195.955,584.5022.4 %5.01,397.45298.2878.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,666.492,570.4044.9 %5.0839.29379.6654.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี15,196.5515,156.000.3 %0.52,493.64646.0074.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,244.473,379.0045.9 %5.0845.99742.7112.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต23,424.5364,830.00-176.8 %0.01,570.91472.5069.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,176.932,696.3015.1 %5.0363.85407.26-11.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี6,649.4812,081.20-81.7 %0.01,756.94237.6486.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 148,203.339,456.0080.4 %5.0709.02212.0370.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 213,490.5711,094.0317.8 %5.01,069.02369.2765.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ2,734.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ264.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบ29,568.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ910.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ43,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ302.03ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบ68,406.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,526.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,772.2019,432.00-415.1 %0.01,331.54681.8348.8 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี380,354.44169,638.9855.4 %5.06,962.18668.7890.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)3,178.081.00100.0 %5.0611.81173.9371.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,084.422,514.9138.4 %5.0865.00444.5548.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,356.50796.0076.3 %5.0313.49157.7449.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,247,459 815,149 34.66 % 78,517 20,129 74.36 %