สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,244.15473.0078.9 %5.0645.48178.7772.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง13,378.535,739.0057.1 %5.089.60194.48-117.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,044.643,351.17-10.1 %0.01,006.79177.8282.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,621.801,084.0058.7 %5.0816.63134.6283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,742.306,920.0056.0 %5.03,916.23397.1689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,100.241,888.0054.0 %5.0400.2746.8288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,963.33679.0082.9 %5.0335.0027.9491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,165.34273.0091.4 %5.0254.0532.3687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,155.16341.0089.2 %5.0223.1453.0676.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,141.68202.0093.6 %5.0260.4638.1985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,121.20214.0093.1 %5.0484.4563.8586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,052.14117.0096.2 %5.0239.552.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,157.89330.0089.5 %5.0459.5259.0487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,056.54221.0092.8 %5.0221.7250.7477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,054.92173.0094.3 %5.0449.992.5699.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,178.40214.0093.3 %5.0459.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,272.544,955.2721.0 %5.01,653.331,914.24-15.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,386.441,169.0078.3 %5.01,588.49238.4585.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,016.32643.0078.7 %5.0968.75468.7751.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 219,276.8510,295.3846.6 %5.08,154.847,611.506.7 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,436.96822.0066.3 %5.0740.56253.8465.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,836.241,812.0062.5 %5.01,463.151,113.4023.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง5,888.462,159.0063.3 %5.0569.67242.2557.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,379.74542.0087.6 %5.01,672.35251.1585.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง13,790.846,369.9953.8 %5.02,471.02274.7488.9 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง53,437.3060,244.00-12.7 %0.0362.58116.0568.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,469.991,252.0063.9 %5.01,254.08696.3544.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางไม่ครบ2,918.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง12,028.667,737.0035.7 %5.05,917.982,565.5556.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,913.462,021.2948.4 %5.02,218.600.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,562.441,364.0046.8 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,382.22875.0074.1 %5.01,101.8728.5097.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,605.57580.0077.7 %5.0816.79408.5050.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,543.801,527.0056.9 %5.01,246.20126.6689.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,499.5335,749.30-550.0 %0.01,748.412,366.89-35.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,255.851,866.0064.5 %5.02,071.68370.5782.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,978.45962.0067.7 %5.0911.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,535.425,038.8722.9 %5.01,398.91162.7288.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง16,946.9710,786.0036.4 %5.01,654.39258.4084.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง10,143.541,022.0089.9 %5.01,196.95244.3379.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,108.461,306.0058.0 %5.01,044.82296.9771.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,187.601,833.0042.5 %5.01,082.85478.7055.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,644.00568.0087.8 %5.01,311.04266.9579.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,123.202,306.2244.1 %5.01,006.7935.8996.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง28,166.324,556.0083.8 %5.0603.66101.6583.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,434.334,520.0039.2 %5.0510.30420.6317.6 %5.0
รจก.ลำปาง 38,178.6230,585.7519.9 %5.01,156.49473.1659.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 20,469.7421,248.59-3.8 %0.0948.22237.2175.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,516.18596.0076.3 %5.0850.00194.2477.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,255.121,085.0066.7 %5.01,101.87401.1563.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง19,843.758,640.0156.5 %5.01,630.29285.0082.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,495.26777.0077.8 %5.0911.69233.1374.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,186.443,325.0035.9 %5.01,520.2265.0495.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,986.91831.0079.2 %5.01,311.21464.3864.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,387.121,912.0043.6 %5.01,158.91399.7265.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,304.973,426.00-3.7 %0.0692.0985.5087.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง46,407.683,077.7093.4 %5.01,530.77150.1090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 125,846.816,848.0073.5 %5.01,707.27425.6875.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 234,272.153,496.0089.8 %5.0666.26539.4219.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 319,184.087,408.5761.4 %5.01,323.69237.6082.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนไม่ครบ5,373.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ776.80ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง404.322,203.99-445.1 %0.0239.94105.5556.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ32,424.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง44,321.3318,715.0157.8 %5.01,052.95284.0573.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,978.748,918.0047.5 %5.0911.99488.9446.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางไม่ครบ14,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน16,789.8114,829.0911.7 %5.01,058.40511.0551.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,298.468,951.00-68.9 %0.01,179.261,418.39-20.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,506.621,914.0045.4 %5.01,196.95485.0859.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,515.18692.0072.5 %5.0759.58241.3068.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 640,579 346,580 45.90 % 79,089 30,504 61.43 %