สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,267.06248.0089.1 %5.0493.20114.5076.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,517.226,306.6033.7 %5.070.2791.93-30.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,234.011,923.0054.6 %5.0911.57285.8168.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,775.11913.0067.1 %5.0664.3244.4293.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์20,533.698,540.0058.4 %5.01,962.70577.8870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,398.82403.0088.1 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,646.40329.0092.9 %5.0230.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,413.38367.0089.2 %5.0182.4765.6364.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,298.25237.0092.8 %5.0274.7878.0271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,438.5389.0097.4 %5.0264.4031.1488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,292.56274.0091.7 %5.0323.4887.7572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,695.47115.0096.9 %5.0451.5193.4179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,380.08273.0091.9 %5.0614.7894.7584.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,112.533,625.1970.1 %5.01,634.161,067.8034.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,305.801,002.0056.5 %5.0617.40204.2866.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,735.011,996.0057.8 %5.01,348.91322.8676.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,509.402,078.0040.8 %5.01,524.96341.8077.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,771.01786.0071.6 %5.0721.37216.7470.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,138.58708.0066.9 %5.0436.14298.5431.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,409.501,909.0064.7 %5.0798.761,460.86-82.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ1,905.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ122.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,201.452,451.0070.1 %5.01,463.00868.8840.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์3,642.322,004.9145.0 %5.0913.79117.0087.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์7,762.6512,397.01-59.7 %0.01,603.08270.2283.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)9,534.737,612.9220.2 %5.02,192.071,865.8014.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,935.751,119.0061.9 %5.0778.41385.5550.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,542.12420.0072.8 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,197.96567.0082.3 %5.0977.1252.9594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,729.81454.0083.4 %5.0645.32213.3766.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์3,387.131,506.1055.5 %5.0949.58354.9762.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,494.182,786.0079.4 %5.01,900.70592.6768.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ2,574.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,349.061,980.0080.9 %5.0892.53295.5566.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,908.976,963.0341.5 %5.01,558.0948.7396.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์10,756.44527.0095.1 %5.01,101.70489.9055.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,452.042,451.0029.0 %5.01,025.64448.6056.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์3,363.041,530.0054.5 %5.0987.63270.2372.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,027.70400.0086.8 %5.0797.43257.4067.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,639.573,300.009.3 %4.5271.5735.6186.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,943.091,040.0089.5 %5.0721.39156.8778.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ครบ27,397.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ447.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,553.67601.0076.5 %5.0626.29255.5159.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,592.201,543.0057.0 %5.01,025.64325.6868.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,755.181,339.5051.4 %5.0702.37216.8169.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,209.233,330.3036.1 %5.01,217.11327.3173.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,765.961,006.0078.9 %5.0969.83271.2572.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,402.022,829.2647.6 %5.0987.61157.2284.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์10,476.882,364.0077.4 %5.0359.97368.34-2.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 126,425.3611,758.1155.5 %5.01,393.74425.6069.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 217,118.925,023.1970.7 %5.01,884.48380.6779.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,768.173,169.2559.2 %5.0780.65433.7644.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์61,521.3945,577.9925.9 %5.01,456.36514.0564.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์86,075.1824,501.0171.5 %5.0882.54364.5158.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ไม่ครบ10,982.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ399.53ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย67,689.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0785.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์171,895.9514,615.3791.5 %5.02,397.781,155.3251.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,310.081,715.0048.2 %5.0854.50172.4379.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,541.77629.0075.3 %5.0422.33102.9575.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์36,167.969,328.9974.2 %5.04,590.711,406.4969.4 %5.0
รวม 661,320 210,962 68.10 % 52,994 19,084 63.99 %