สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,473.88225.0090.9 %5.0538.04102.2081.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่135,824.812,288.0098.3 %5.080.9663.3021.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)7,911.747,866.900.6 %0.593.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,678.15944.0064.8 %5.0863.0564.7392.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,770.98709.0074.4 %5.0767.3644.4894.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่12,380.734,589.7362.9 %5.02,154.40472.1578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่855.79558.0034.8 %5.0329.872.1899.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,197.64291.0090.9 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,218.75387.0088.0 %5.0222.340.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,594.12448.0087.5 %5.0380.9757.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,306.96210.0093.6 %5.0370.4457.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวางไม่ครบ199.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,255.80151.0095.4 %5.0323.3866.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,353.30198.0094.1 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,346.764,036.0561.0 %5.01,089.512,384.50-118.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,636.371,139.0068.7 %5.01,146.54462.5859.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,753.04522.0081.0 %5.0834.56325.8561.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,444.04217.0091.1 %5.0614.09390.5436.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,920.991,846.0873.3 %5.01,317.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่98,715.861,515.0098.5 %5.04,623.03577.9787.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,160.785,302.0552.5 %5.01,488.83128.7291.4 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่38,144.0721,358.0744.0 %5.0490.69487.350.7 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,032.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,352.01696.6679.2 %5.0994.42353.4064.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)ไม่ครบ4,545.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ767.40ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,686.47156.0094.2 %5.070.9930.6856.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,880.77462.0084.0 %5.0937.3957.8693.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,441.42175.0092.8 %5.0614.10312.5549.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบ1,443.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ121.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,270.032,124.5250.2 %5.01,275.0976.5094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,796.23560.0094.3 %5.0918.36562.9338.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,487.742,326.5033.3 %5.0880.31344.5760.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,743.06437.0088.3 %5.0809.35400.3150.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,595.563,360.006.6 %3.01,127.54346.1569.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ไม่ครบ4,040.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.61ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,180.352,260.0075.4 %5.0506.3369.4086.3 %5.0
รจจ.แพร่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,543.69275.0089.2 %5.0576.07147.9874.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,011.75559.0081.4 %5.0756.37109.3685.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,142.50488.0084.5 %5.0728.20124.4682.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,134.353,423.6317.2 %5.01,127.54186.2083.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบ31,310.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 10,720.133,738.9065.1 %5.01,464.91751.5448.7 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 213,971.673,445.0575.3 %5.01,573.05450.9871.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่8,493.134,961.2941.6 %5.02,000.83194.2890.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่3,685.152,853.0022.6 %5.0313.47372.60-18.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่77,219.4937,202.0151.8 %5.01,433.67419.9570.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ไม่ครบ18,391.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ21,142.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ479.49ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง24,196.4511,833.0151.1 %5.0732.68367.1249.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองไม่ครบ6,135.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,293.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,895.801,293.1555.3 %5.0861.32246.9271.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่2,840.47480.0083.1 %5.0576.07257.7755.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่46,638.774,628.0090.1 %5.06,252.092,321.7062.9 %5.0
รวม 607,872 142,539 0.00 % 43,309 14,196 0.00 %