สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน408.01313.0023.3 %5.0587.7444.8492.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน10,391.004,701.4754.8 %5.068.18103.95-52.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,503.551,456.0067.7 %5.0447.33249.0844.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,540.841,189.0053.2 %5.0777.8940.4894.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,210.943,022.6077.1 %5.01,930.13533.9072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,483.22545.0084.4 %5.0318.9847.0285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,278.15404.0097.0 %5.0316.6360.2781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,938.93100.0098.0 %5.0381.1486.5577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น5,587.52128.0097.7 %5.0379.6093.6275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,905.72313.0089.2 %5.0288.3753.9081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,400.35223.0093.4 %5.0195.80102.3047.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,170.30366.0088.5 %5.0329.4959.1882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว2,993.12225.0092.5 %5.0394.1357.4585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,095.29287.0090.7 %5.0330.4745.8286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,482.61244.0094.6 %5.0451.5193.9779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,937.61153.0094.8 %5.0422.7193.8177.8 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ3,132.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ260.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ4,154.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,623.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,761.691,656.0065.2 %5.01,310.33593.5454.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,890.11910.0068.5 %5.0949.04296.8668.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,401.74502.0079.1 %5.0757.74246.1567.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,692.891,246.0078.1 %5.01,448.541,203.2916.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,025.442,327.2442.2 %5.01,348.5271.7894.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน33,550.602,658.9292.1 %5.08,762.90363.0095.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,601.651,351.9070.6 %5.01,638.701,124.3831.4 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,989.241,128.0071.7 %5.01,573.31811.9948.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,792.115,051.20-5.4 %0.01,103.34121.2689.0 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร83,157.4275,894.808.7 %4.0950.80460.7551.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,888.431,065.0072.6 %5.01,215.26120.6990.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,343.25950.0029.3 %5.072.54667.09-819.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,614.73654.0075.0 %5.0930.020.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,370.96392.0083.5 %5.0720.85212.4970.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,665.225,766.50-23.6 %0.01,576.551,619.87-2.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน6,973.742,338.2666.5 %5.02,717.51172.2893.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,152.181,299.0058.8 %5.01,082.15207.4180.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,290.194,771.869.8 %4.51,386.39113.0691.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,311.691,632.3082.5 %5.0834.94480.0442.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,597.391,117.1968.9 %5.0737.88539.8626.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,159.431,105.0065.0 %5.0968.03457.4852.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,049.172,544.0016.6 %5.01,063.13471.4655.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,336.241.00100.0 %5.0644.8061.4090.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,339.652,468.0073.6 %5.01,062.05198.7181.3 %5.0
รจจ.น่าน 23,287.7421,434.008.0 %4.0881.52990.62-12.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,332.77569.0075.6 %5.0682.82168.8075.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,637.661,012.0061.6 %5.0815.93516.8036.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,572.60576.0077.6 %5.0796.91167.6879.0 %5.0
สปส.จ.น่าน4,775.563,489.9326.9 %5.01,291.31416.3067.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,006.251,402.0065.0 %5.01,500.50378.4274.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,371.103,019.7910.4 %5.0987.075.7099.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 130,222.369,431.3368.8 %5.02,665.34313.0088.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2197,065.945,104.7697.4 %5.01,800.27565.8968.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน58,013.0228,100.0051.6 %5.01,570.62484.0069.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน23,287.56115.2099.5 %5.0996.58882.8611.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา42,228.829,416.9877.7 %5.0839.69544.3535.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ12,387.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,566.62810.0068.4 %5.0611.98283.3653.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,350.63720.0069.4 %5.0682.81171.4474.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 17,494.365,940.0066.0 %5.04,548.811,136.8375.0 %5.0
รวม 708,495 223,641 68.43 % 63,148 19,408 69.27 %