สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,001.77220.3289.0 %5.0464.95121.6673.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,032.594,489.0036.2 %5.049.95111.35-122.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,607.182,332.7410.5 %5.0466.38208.7455.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,512.55798.6068.2 %5.0711.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,459.935,845.0030.9 %5.01,966.71287.2385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,454.62915.0073.5 %5.0366.7258.0284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,160.17496.0084.3 %5.0459.1237.1591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,099.54315.0089.8 %5.0220.6323.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,255.46255.0092.2 %5.0295.2246.5484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,905.63299.0089.7 %5.0429.5240.2490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,034.20298.0090.2 %5.0226.6246.8179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,099.86152.0095.1 %5.0486.3648.8490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,977.27199.0093.3 %5.0479.0546.3090.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,817.141,818.6268.7 %5.01,282.131,292.95-0.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,605.95777.0078.5 %5.01,263.11446.8564.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,639.12512.0080.6 %5.0787.71170.3878.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,319.31619.0073.3 %5.0674.1360.8091.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,799.12692.0075.3 %5.0863.77758.8212.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,459.331,984.96-36.0 %0.0464.81139.5770.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,199.813,554.0050.6 %5.01,434.26682.1052.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,243.271,041.0067.9 %5.01,091.97105.4990.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,690.6217,686.75-51.3 %0.01,434.26225.7584.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,230.821,094.0066.1 %5.01,069.20301.0671.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,279.83515.0059.8 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,849.391,049.0063.2 %5.0901.8145.6594.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,443.04278.0088.6 %5.0635.59213.7066.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,681.19899.9666.4 %5.0844.76223.6573.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,992.5018,093.74-353.2 %0.01,434.261,360.155.2 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,075.451,577.0061.3 %5.01,339.18319.3376.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,151.09120.0096.2 %5.0996.89190.0080.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,690.493,296.4529.7 %5.01,301.1465.2395.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,745.15687.0075.0 %5.0445.03222.4950.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,065.081,724.9443.7 %5.01,091.97499.1454.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,043.031,025.0066.3 %5.0825.75225.0972.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,608.291,904.0047.2 %5.01,244.09405.7967.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,425.15568.0076.6 %5.0609.3165.7089.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,425.242,148.0077.2 %5.0844.84157.7981.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา17,435.8827,275.74-56.4 %0.0769.61125.7783.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,296.49469.0079.6 %5.0543.83147.9172.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,705.091,755.8335.1 %5.0787.71161.3479.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,422.71299.0087.7 %5.0673.62174.5274.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,443.582,393.2346.1 %5.01,187.05528.9355.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,705.69709.0073.8 %5.0825.75132.4484.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,717.502,212.0018.6 %5.0806.73219.4172.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 113,550.405,323.0260.7 %5.01,196.12358.5770.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 214,289.075,305.8162.9 %5.02,086.87347.6183.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,939.262,945.00-0.2 %0.0287.3877.8172.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา122,796.347,858.4293.6 %5.01,263.59542.7957.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ34,272.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ488.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบ12,200.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ804.43ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้17,445.186,889.0260.5 %5.0630.37335.3946.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,444.506,195.09-79.9 %0.01,790.90900.2149.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,606.30649.0075.1 %5.0768.70309.2759.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,448.07352.0085.6 %5.0540.51290.3146.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา12,237.456,869.9843.9 %5.03,887.073,535.109.1 %4.5
รวม 367,564 157,781 57.07 % 48,004 17,445 63.66 %