สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,124.86371.0082.5 %5.0686.18170.1875.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,997.562,803.4972.0 %5.070.67135.48-91.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,757.902,170.0077.8 %5.081.7829.8963.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,100.9813,930.191.2 %0.5105.95148.53-40.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,135.571,838.0013.9 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,848.10792.0057.1 %5.0328.3249.4085.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,458.97898.6063.5 %5.0525.1653.4089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,326.452,452.7161.2 %5.01,285.80129.2090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,933.14272.0090.7 %5.0718.6853.2092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,880.49209.0092.7 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม2,986.42234.0092.2 %5.0394.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,697.34120.0095.6 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,966.71130.0095.6 %5.0697.8045.0793.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,186.202,557.0038.9 %5.01,193.10170.4685.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,909.073,024.0022.6 %5.0621.01643.15-3.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,640.903,354.687.9 %3.51,028.47638.4037.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,044.011,012.5050.5 %5.0888.30155.8382.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,194.87553.0074.8 %5.0705.200.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ921.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,426.30612.0074.8 %5.0838.31110.7586.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,418.72205.0091.5 %5.0838.3175.2991.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,757.251,462.0061.1 %5.01,522.88722.3352.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,476.601,373.007.0 %3.5429.610.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,375.60561.0083.4 %5.01,256.66856.1331.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,687.78855.5868.2 %5.0971.42129.9886.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,322.063,688.49-11.0 %0.01,199.61123.2289.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 43,336.5637,072.0014.5 %5.0396.675.4098.6 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 29,113.856,207.9978.7 %5.0438.7222.6094.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,817.362,150.0023.7 %5.01,028.470.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,557.923,347.00-30.8 %0.079.9532.2159.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,418.14370.0084.7 %5.0952.419.5099.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,297.06289.0087.4 %5.0762.25350.0954.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,081.101,492.0051.6 %5.0933.37234.2074.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,751.7013,318.50-255.0 %0.01,427.81516.7363.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,436.742,134.0051.9 %5.01,675.01628.9062.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน884.21890.00-0.7 %0.0641.04256.4160.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,701.012,113.2421.8 %5.0952.4153.2094.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,106.861,449.21-30.9 %0.0895.35448.4049.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,775.951,292.0053.5 %5.01,009.45410.2359.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,738.181,121.0059.1 %5.0876.34106.6187.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,484.64832.0081.4 %5.0914.37194.3578.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,109.10504.0076.1 %5.0554.862.1499.6 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน10,085.643,110.5969.2 %5.0355.30487.55-37.2 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบ6,502.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ79.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,198.45396.0082.0 %5.0724.21138.3980.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,718.02513.0081.1 %5.0971.4272.1992.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,282.26313.0086.3 %5.0724.21125.1882.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,863.441,512.0547.2 %5.01,028.47101.9690.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,711.611,652.003.5 %1.5601.212.8599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 18,153.264,448.7045.4 %5.02,096.14404.7080.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 212,233.035,608.6854.2 %5.02,254.801,065.8052.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,432.011,797.6087.5 %5.0248.6253.8778.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน28,801.039,973.5165.4 %5.0826.15544.9634.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง26,291.697,120.9972.9 %5.01,187.31554.2453.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,045.815,549.62-10.0 %0.02,005.191,725.4813.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,535.34711.0072.0 %5.0895.3528.1096.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,103.50132.0093.7 %5.0629.13181.0371.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน32,748.486,209.0081.0 %5.03,759.981,704.2254.7 %5.0
รวม 363,468 169,109 53.47 % 49,140 14,964 69.55 %