สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,720.93433.0084.1 %5.0168.91127.5824.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์7,406.873,229.3056.4 %5.059.65113.08-89.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์8,394.8210,690.20-27.3 %0.023.4546.40-97.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,123.7012,023.00-134.7 %0.01,547.02207.2486.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,306.051,380.0058.3 %5.0881.4633.7996.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์30,615.3915,561.4949.2 %5.03,049.29572.3581.2 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์7,578.381,750.0076.9 %5.0309.0393.1969.8 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี7,354.81932.0087.3 %5.0424.7655.3387.0 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว5,870.16753.0087.2 %5.0303.6448.0684.2 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี5,575.84427.0092.3 %5.0276.9248.7182.4 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า3,784.20359.0090.5 %5.0414.62112.5172.9 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ3,684.56327.0091.1 %5.0210.9390.4757.1 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว3,609.33237.0093.4 %5.0211.0637.8082.1 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย3,991.19773.0080.6 %5.0351.12111.2168.3 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง3,768.15653.0082.7 %5.0305.6016.1894.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก3,839.97647.0083.2 %5.0317.27112.1064.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี3,869.94498.0087.1 %5.0365.9792.5374.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว3,947.91786.0080.1 %5.0367.8231.4791.4 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์3,458.8736.0099.0 %5.0436.5630.7093.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,079.651,901.8938.2 %5.0709.94566.2320.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,796.991,855.8933.6 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,740.25719.0073.8 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,437.59747.0069.4 %5.0329.67190.0042.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,434.23319.0086.9 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,222.101,050.0075.1 %5.01,299.81897.8730.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,231.291,057.0067.3 %5.0900.48155.3982.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,317.68739.0077.7 %5.0938.51391.6858.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์3,406.871,963.3242.4 %5.0881.46753.8214.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,163.002,691.6447.9 %5.02,058.062,249.81-9.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,448.473,372.12-37.7 %0.0667.71190.0671.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,573.662,643.0342.2 %5.01,198.51847.5129.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,265.564,147.4221.2 %5.01,242.76151.4487.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 123,782.96640.0083.1 %5.0730.23619.3415.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,625.6816,365.00-54.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,410.176,849.38-6.9 %0.02,141.7498.8095.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,905.781,869.0052.1 %5.01,071.62418.4361.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)76,672.896,545.0091.5 %5.04,616.781,103.2476.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)9,834.138,200.6716.6 %5.03,824.371,505.2560.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,538.96996.0071.9 %5.01,033.5948.1195.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,108.45542.0082.6 %5.0887.94367.2358.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,501.393,447.711.5 %0.5995.55327.7567.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,521.5234,587.70-359.8 %0.01,718.161,791.45-4.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,940.974,322.0060.5 %5.04,207.95324.5992.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,562.855,844.0022.7 %5.02,630.93848.6767.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,960.6111,098.76-59.5 %0.01,661.11121.9192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,763.621.00100.0 %5.01,128.65339.8269.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,609.152,625.8027.2 %5.0995.54494.9550.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,628.263,966.00-9.3 %0.013,272.80284.1097.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,411.434,417.00-0.1 %0.01,318.83389.8370.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,485.213,415.0037.7 %5.01,090.64124.8788.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์295,649.4721,840.7692.6 %5.0760.13546.6428.1 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์25,732.3512,134.3452.8 %5.0539.47221.8858.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 50,680.3062,028.00-22.4 %0.01,241.05445.5264.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 9,445.1711,945.00-26.5 %0.0550.97638.47-15.9 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,654.028,365.80-405.8 %0.0345.202.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,745.37954.0065.3 %5.0691.28153.1477.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,635.561,424.0060.8 %5.01,014.57189.0381.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์23,383.9418,671.0020.2 %5.01,707.42188.7988.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,235.271,777.0045.1 %5.0881.46282.8667.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,801.356,019.00-3.8 %0.01,528.00262.4682.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,698.563,347.8828.7 %5.01,413.89491.4665.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,343.242,475.6426.0 %5.0824.40443.0846.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์45,410.844,876.5089.3 %5.0642.94253.1060.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์27,550.118,314.9569.8 %5.03,576.77198.4394.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 117,384.3011,103.5636.1 %5.01,545.30306.3280.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 230,336.479,460.7068.8 %5.01,296.62237.9581.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 314,870.567,738.1348.0 %5.01,696.57558.3267.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,406.992,694.3257.9 %5.0291.93118.2459.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์97,180.4641,061.0057.7 %5.01,874.57613.1367.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์24,033.559,554.0060.2 %5.01,060.83361.1666.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์108,902.3231,436.0071.1 %5.01,014.32650.3835.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์18,683.8320,752.00-11.1 %0.0823.011,649.86-100.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์47,087.647,897.3783.2 %5.0865.45191.5377.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย38,645.3414,160.0063.4 %5.0817.29714.7012.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,889.1723,659.22-99.0 %0.02,442.322,437.020.2 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ11,622.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 49,945.9929,244.0041.4 %5.01,265.88668.5247.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,071.21943.0069.3 %5.01,197.29445.5562.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,046.023,142.0022.3 %5.01,109.65677.3539.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,704.591,124.0058.4 %5.0672.28345.3048.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์34,282.03119,244.74-247.8 %0.04,596.632,146.0253.3 %5.0
รวม 1,350,719 687,821 49.08 % 102,815 34,516 66.43 %