สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,399.63691.0071.2 %5.0471.8494.2580.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,933.204,333.87-47.8 %0.0464.54141.1969.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,979.48960.0067.8 %5.0681.0395.7385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี13,431.7310,830.0019.4 %5.02,356.99593.5874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,970.99636.0087.2 %5.0221.5127.5687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,802.07235.0095.1 %5.0178.4939.9077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,903.21339.0091.3 %5.0216.0054.1574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,445.94335.0090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,528.00408.0088.4 %5.0524.0995.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,580.97496.0086.1 %5.0346.9394.0572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,391.08397.0091.0 %5.0226.1019.9591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,334.88177.0094.7 %5.0274.1751.3081.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,351.925,853.70-34.5 %0.01,042.37727.9230.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,734.292,366.0064.9 %5.01,175.43772.8234.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,095.58552.0082.2 %5.0776.07175.3077.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,897.84815.0083.4 %5.0757.05298.9060.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,344.071,760.0272.3 %5.01,831.94661.9763.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,738.332,295.5638.6 %5.0550.49423.6223.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,771.652,577.4546.0 %5.01,479.68633.6757.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,159.682,690.2535.3 %5.0973.9859.0693.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,415.365,805.1438.3 %5.01,664.153,391.50-103.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,547.572,816.1249.2 %5.0871.67495.3443.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,585.211,084.0069.8 %5.0786.91109.8486.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,100.85861.0072.2 %5.0642.9991.2985.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,687.742,462.1533.2 %5.0795.08355.9555.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,296.633,280.0068.1 %5.01,465.761,779.36-21.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,908.513,160.0035.6 %5.01,099.37768.7430.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,899.931,683.0071.5 %5.0947.24237.8274.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,227.216,348.9431.2 %5.01,836.7650.2797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี4,010.422,081.0048.1 %5.0833.15329.6660.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,561.491,275.0064.2 %5.0795.11160.5579.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,393.911,277.0070.9 %5.0776.09109.9685.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,284.841,540.1064.1 %5.0806.21161.7779.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,923.102,500.0014.5 %5.0547.9031.5294.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,521.15900.0091.4 %5.01,036.4442.7595.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี55,975.7921,502.6061.6 %5.0612.97498.2518.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,732.79673.0082.0 %5.0828.910.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,309.171,126.0066.0 %5.0716.84237.1666.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,738.25910.0093.4 %5.05,396.98104.5098.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,806.252,348.2551.1 %5.0833.14461.6744.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,640.791,599.0071.7 %5.0795.11199.7274.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,128.861.00100.0 %5.01,289.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 212,588.7110,192.0019.0 %5.01,621.53534.1067.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 118,715.2510,741.3542.6 %5.0922.72287.8068.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,900.111,988.2559.4 %5.0311.47467.89-50.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี54,039.0430,960.0042.7 %5.01,199.53321.8573.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี30,904.5424,066.6022.1 %5.0833.771,693.04-103.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,333.691.00100.0 %5.0716.930.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี8,907.2715,858.02-78.0 %0.01,800.14881.3451.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,362.932,068.2052.6 %5.0940.22513.9745.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,715.55615.0077.4 %5.0547.90285.5147.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,300.5310,588.0035.0 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 442,258 211,060 52.28 % 53,199 21,333 59.90 %