สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,345.04406.0082.7 %5.0529.4457.8189.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร6,641.454,360.1034.4 %5.037.162.8592.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,024.071,553.0048.6 %5.0833.71284.7065.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,325.851,157.0065.2 %5.0757.6428.5096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,064.383,877.7965.0 %5.02,069.75660.2568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,230.001,159.0072.6 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,679.30279.0092.4 %5.0467.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,472.74330.0090.5 %5.0341.8362.1881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,389.15417.0087.7 %5.0253.3136.4685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,457.79593.0082.9 %5.0303.0551.4283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,353.82723.7978.4 %5.0379.4827.2892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,327.71276.0091.7 %5.0249.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,349.84625.0081.3 %5.0364.7262.6182.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,065.897,168.05-76.3 %0.01,271.061,123.8511.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,997.311,346.0066.3 %5.01,271.07378.3570.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,116.471,182.0062.1 %5.0871.7495.6689.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,167.5828,322.036.1 %3.06,689.324,370.0034.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,473.421,088.0056.0 %5.0548.47363.1433.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,287.04312.0090.5 %5.0714.33819.16-14.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,155.132,660.00-23.4 %0.0600.6916.4797.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,606.971,984.0056.9 %5.01,499.26266.0082.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,396.292,105.0052.1 %5.01,366.14228.0083.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร6,115.453,598.0041.2 %5.01,537.29157.6289.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,466.312,287.2034.0 %5.01,145.6474.1093.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,865.49262.0086.0 %5.068.9233.7451.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,100.21619.0080.0 %5.0871.7455.1193.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,775.20618.0077.7 %5.0681.58186.6472.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร2,948.262,529.0014.2 %5.0525.40523.080.4 %0.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,496.037,536.00-67.6 %0.01,271.071,021.1019.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,411.022,380.0030.2 %5.01,042.88587.1043.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,780.384,626.82-22.4 %0.01,099.93198.9081.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร13,450.1528,741.00-113.7 %0.02,088.76256.5087.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,432.6213,572.00-9.2 %0.02,181.383,389.70-55.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,170.752,274.0077.6 %5.0776.66586.2424.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,227.726,819.60-111.3 %0.0833.72220.3273.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,547.081,747.0068.5 %5.01,175.99309.4973.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,862.661,547.2059.9 %5.0985.82297.0469.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,562.432,875.0019.3 %5.0719.6164.6091.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร31,206.721,665.0094.7 %5.0931.82221.2476.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 52,515.6754,253.00-3.3 %0.01,154.17712.5038.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,675.07950.0064.5 %5.0681.5846.9793.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,180.141,003.0068.5 %5.0871.74280.1767.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,715.461,040.0061.7 %5.0700.58289.2158.7 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,986.133,610.0627.6 %5.01,328.11454.9065.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,171.741,686.0059.6 %5.01,290.08201.7684.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,206.921,624.5449.3 %5.0878.25532.8439.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 123,749.7011,023.1353.6 %5.01,624.99433.2673.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,996.548,286.9936.2 %5.01,781.65759.3657.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร22,537.396,852.7669.6 %5.02,793.41368.2486.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,412.345,337.00-277.9 %0.0283.08587.10-107.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร66,381.694.66100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร19,930.3141,872.00-110.1 %0.0906.091,699.10-87.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร29,660.3511,070.0162.7 %5.0834.97219.4573.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี24,749.1717,824.0028.0 %5.0835.56301.1564.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,675.8312,404.8325.6 %5.01,944.00801.2058.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,107.411,183.0061.9 %5.0871.74224.2074.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 214,850.484,801.7867.7 %5.02,363.921,554.4534.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,503.09564.0077.5 %5.0605.51165.9172.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร14,075.339,009.9536.0 %5.03,151.511,613.7048.8 %5.0
รวม 554,427 340,021 38.67 % 66,160 28,366 57.12 %