สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา3,940.56619.0084.3 %5.0930.80152.7183.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,413.825,689.05-5.1 %0.0930.84195.7379.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,924.191,575.9046.1 %5.0863.960.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,931.161,779.0039.3 %5.0531.4331.1794.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,209.8416,938.0423.7 %5.02,326.42680.7770.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา118,722.0413,230.0029.3 %5.02,742.25481.7182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,544.432,634.0052.5 %5.0264.8449.4081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,252.171,431.0066.3 %5.0201.140.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,778.68750.0080.2 %5.0351.5629.0191.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,965.45613.0084.5 %5.0305.2250.0483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,831.801,616.0066.6 %5.0223.1553.0676.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,662.51363.0090.1 %5.0225.5949.1578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,911.30237.0093.9 %5.0186.6530.8983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,690.69578.0087.7 %5.0260.3160.2276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,897.38572.0085.3 %5.0298.6047.0284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,646.58307.0091.6 %5.0146.147.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก551.64207.0062.5 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,802.40603.0084.1 %5.0129.7164.9349.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,766.67747.0080.2 %5.0269.7155.0779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย2,709.89364.0086.6 %5.0193.3850.5973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,708.40603.0083.7 %5.0154.0050.6267.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,426.291,294.0070.8 %5.0322.8562.7080.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,379.447,521.08-71.7 %0.01,005.04292.7970.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,902.322,961.0024.1 %5.0877.29722.0017.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,787.831,853.0033.5 %5.0474.42199.5357.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,121.361,412.0065.7 %5.01,137.72828.6027.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,300.121,305.0060.5 %5.0645.52127.0980.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,591.601,465.0059.2 %5.0836.75216.2674.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,357.04978.0070.9 %5.0626.55475.3124.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,659.902,202.0052.7 %5.01,327.64600.0654.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,318.322,655.00-14.5 %0.0518.30328.7036.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,838.832,648.9454.6 %5.01,246.88455.6663.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,500.992,057.0041.2 %5.0816.7189.7189.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,928.8315.8299.6 %5.0930.7964.6093.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,613.8323,127.00-203.7 %0.01,577.33298.8381.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,656.421,177.0067.8 %5.0816.69446.2045.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,884.491,150.0070.4 %5.0882.1655.1893.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,993.231,370.5054.2 %5.0619.09316.0748.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,763.613,044.0019.1 %5.0873.76137.8384.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,137.192,050.0060.1 %5.01,425.2294.9093.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,787.784,005.0048.6 %5.02,071.76372.6882.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,918.192,670.0054.9 %5.01,063.88157.7085.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,208.697,776.48-7.9 %0.01,734.3962.4796.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,271.412,919.0074.1 %5.0759.64313.1658.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,635.603,812.0017.8 %5.0854.73112.3486.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,105.802,927.0052.1 %5.01,063.900.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,670.421,884.6659.6 %5.01,158.96441.9961.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,768.723,231.0014.3 %5.0835.6864.1392.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา46,084.158,915.0080.7 %5.02,608.4276.0897.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,762.755,229.0051.4 %5.0456.41127.2072.1 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 29,802.2142,399.00-42.3 %0.0510.49413.3119.0 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 49,116.5880,453.00-63.8 %0.0914.36372.0159.3 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 34,097.4330,738.789.9 %4.5512.98120.0476.6 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 139,415.6422,544.7483.8 %5.07,874.84215.5097.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,102.07947.0069.5 %5.0338.82174.2648.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,294.813,400.0020.8 %5.01,045.022.8599.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,362.942,051.0039.0 %5.0702.57209.8070.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา7,171.328,806.00-22.8 %0.01,767.49380.0678.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,598.211,543.0072.4 %5.01,158.98533.0254.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,013.064,429.8682.3 %5.01,360.08717.2547.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา21,074.622,756.4586.9 %5.0752.55128.7582.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,466.851,109.0092.8 %5.05,114.3276.7698.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,196.118,031.8928.3 %5.01,750.68298.8782.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 223,850.6610,282.8956.9 %5.02,803.26160.4794.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,021.572,550.5557.6 %5.0467.1294.7079.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,090.1713,084.0027.7 %5.0447.528.8098.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 89,686.8623,875.2573.4 %5.0595.36130.3678.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,957.9019,111.59-19.8 %0.0617.54485.9021.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา138,344.2213,007.0090.6 %5.0523.85244.4053.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,068.949,050.2654.9 %5.0463.18515.08-11.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 63,973.8212,485.0080.5 %5.0530.00780.70-47.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา67,258.601.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์22,654.9819,956.0011.9 %5.0606.45250.3058.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,189.9319,244.37-135.0 %0.01,692.711,032.1139.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,885.881,344.0065.4 %5.0930.80603.2535.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,241.571,372.0057.7 %5.0493.44187.1362.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,786.6525,957.95-45.9 %0.03,436.574,439.00-29.2 %0.0
รวม 1,145,960 535,643 53.26 % 80,128 22,258 72.22 %