สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,352.91324.0086.2 %5.0673.05198.1970.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,933.108,602.9956.8 %5.077.7490.44-16.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,148.3310,271.00-12.3 %0.034.8462.48-79.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,311.603,542.46-7.0 %0.01,091.41210.9280.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,010.10828.0072.5 %5.0958.3034.7396.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก14,702.229,172.0037.6 %5.02,897.931,002.1265.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด52,960.8720,664.0061.0 %5.02,801.411,350.4251.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,313.075,082.144.3 %2.01,186.491,502.90-26.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,888.782,260.5341.9 %5.01,338.63743.2644.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,120.12565.0081.9 %5.01,015.3551.3194.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,052.07485.0084.1 %5.0977.32219.2377.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,323.501,682.0049.4 %5.01,205.50779.0035.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,001.252,055.98-2.7 %0.0608.41166.2572.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,313.132,295.2046.8 %5.01,509.761,264.7016.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)10,705.841,554.4885.5 %5.01,148.47181.1684.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,818.144,610.9064.0 %5.01,300.60176.2286.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,385.704,619.1376.2 %5.0544.940.9099.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด56,609.4958,987.40-4.2 %0.01,210.99206.3983.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่47,213.9519,548.57-171.0 %0.03,005.003,910.40-30.1 %0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,527.36600.0083.0 %5.01,148.45228.9380.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,567.196,697.0150.6 %5.05,314.29195.9296.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,274.34306.0090.7 %5.0101.5732.7467.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,529.29280.0081.7 %5.038.1712.3567.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,529.29301.0080.3 %5.086.905.5593.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,852.46878.0069.2 %5.01,053.3964.2093.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,602.47317.0087.8 %5.0825.20140.1183.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,363.762,929.8912.9 %5.01,110.43405.0763.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,424.8021,760.00-130.9 %0.01,680.921,518.119.7 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,377.993,418.0074.5 %5.02,308.44361.2884.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,326.021,125.0066.2 %5.01,110.42221.2480.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก90,860.014,445.6695.1 %5.04,641.7927.4899.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,164.342,072.0074.6 %5.01,072.39544.7649.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,439.522,086.8053.0 %5.0754.23400.1446.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,938.251,457.0063.0 %5.0503.51269.3146.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,661.55703.8073.6 %5.0706.17275.3361.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,578.961,697.6134.2 %5.0393.2232.1991.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก8,112.713,391.3058.2 %5.0472.47215.9754.3 %5.0
เรือนจำกลางตาก 30,150.4929,556.592.0 %1.01,089.47299.6272.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,749.55629.0077.1 %5.0806.17151.8981.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,973.521,973.7067.0 %5.02,232.34315.0785.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,770.75596.0078.5 %5.0545.64543.620.4 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,144.271,742.3666.1 %5.01,148.46149.0287.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,332.422,708.5149.2 %5.01,521.58518.3365.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก3,168.431,851.3041.6 %5.0437.370.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 116,591.926,686.1559.7 %5.05,678.54299.0094.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 19,137.475,971.2868.8 %5.02,762.78694.8174.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก28,707.3111,422.9660.2 %5.0289.16473.23-63.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,811.752,706.9853.4 %5.0422.50535.66-26.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก18,262.6719,071.92-4.4 %0.01,094.78988.649.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคตาก43,570.0835,500.0018.5 %5.01,368.17994.6527.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด28,106.255,516.0080.4 %5.01,285.31541.7457.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก11,297.9716,934.00-49.9 %0.02,518.231,923.6023.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,467.092,300.0033.7 %5.01,167.47467.1160.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,482.88282.0088.6 %5.0692.08154.8577.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก38,581.6710,652.0072.4 %5.06,624.963,249.8750.9 %5.0
รวม 687,601 367,718 46.52 % 78,593 29,403 62.59 %