สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,469.39487.0080.3 %5.0482.4396.2580.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,112.034,666.7934.4 %5.051.0490.19-76.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,957.991,595.0046.1 %5.0767.68252.1367.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,794.221,296.0053.6 %5.0691.592.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย12,941.685,752.2255.6 %5.01,908.64419.6678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,956.581,602.0059.5 %5.0250.2052.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,775.66825.0078.1 %5.0328.1449.8984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,571.46548.0084.7 %5.0261.6556.0678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,528.03631.0082.1 %5.0430.4846.7289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,515.55543.0084.6 %5.0296.0047.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,503.32615.0082.4 %5.0239.6038.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,463.68586.0083.1 %5.0224.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,442.15547.0084.1 %5.0289.790.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,421.57496.0085.5 %5.0345.9436.8589.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย10,731.924,432.9458.7 %5.01,090.951,207.41-10.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย2,730.568,601.76-215.0 %0.0653.58298.9754.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,674.741,322.0064.0 %5.01,090.27626.4242.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,084.461,030.0066.6 %5.0824.72228.5172.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,936.60491.0083.3 %5.0748.66472.6336.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,435.562,817.0056.2 %5.02,326.99997.5457.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,682.11387.0077.0 %5.0473.40506.27-6.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,548.801,025.0071.1 %5.01,128.98334.0170.4 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,477.572,379.004.0 %2.0463.42159.6065.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,837.108,188.00-40.3 %0.01,547.3395.0093.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,461.351,616.7053.3 %5.0843.74273.6067.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,390.20366.8089.2 %5.074.560.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,308.64630.0081.0 %5.0881.7798.6788.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,752.18490.0082.2 %5.0672.60220.6967.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,143.551,381.5056.1 %5.0824.72438.7246.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย16,273.1322,581.00-38.8 %0.01,281.1120,796.52-1,523.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย8,201.752,268.0072.3 %5.04,394.36410.0290.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย3,056.051,751.0042.7 %5.0805.71280.2565.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,597.3411,364.28-103.0 %0.01,376.1956.4095.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,108.02291.0090.6 %5.0786.69336.1157.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,308.572,602.6021.3 %5.0900.79587.6634.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,676.903,148.0044.5 %5.01,090.95204.5581.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย3,204.671,680.0047.6 %5.0646.90205.5868.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,370.302,920.0013.4 %5.0596.5358.2790.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,014.271,800.0082.0 %5.0691.61204.8270.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย19,338.6620,276.00-4.8 %0.0637.25462.3027.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,618.80643.0075.4 %5.0615.55170.7272.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,770.261,967.5847.8 %5.0824.72264.6467.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,915.09979.5066.4 %5.0691.61270.8360.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,978.342,786.1030.0 %5.01,061.81318.7170.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย5,525.013,032.0045.1 %5.01,128.98205.6381.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,855.893,429.6029.4 %5.01,731.681,056.4439.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,852.103,159.70-10.8 %0.0710.63142.8179.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 110,347.1511,503.15-11.2 %0.02,016.14341.8283.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 237,459.227,188.9680.8 %5.02,102.41493.4676.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย28,805.285,638.5680.4 %5.04,075.73168.9695.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย21,142.212,741.0087.0 %5.0403.40420.46-4.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย53,508.3447,920.0010.4 %5.01,201.98266.9577.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย63,813.6927,560.0056.8 %5.0802.28705.8012.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย17,350.8417,993.26-3.7 %0.0829.271,130.00-36.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย18,188.8012,398.8031.8 %5.0630.06309.9150.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย36,074.0610,466.2871.0 %5.0802.40461.4042.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง60,050.2315,492.0074.2 %5.0721.80677.256.2 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,472.5211,230.40-32.6 %0.01,689.491,290.6223.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,862.872,584.5633.1 %5.0843.74490.4541.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,318.211,025.2555.8 %5.0482.43146.8769.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย25,767.778,903.4065.4 %5.04,400.202,719.8038.2 %5.0
รวม 614,475 324,674 47.16 % 61,188 42,805 30.04 %