สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 47,699.305,171.7532.8 %5.03,247.36426.1686.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,409.03628.0081.6 %5.0160.7655.5665.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก203,994.2715,515.2592.4 %5.0286.73253.9711.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก21,983.6819,158.0012.9 %5.066.0563.523.8 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,600.244,451.713.2 %1.51,088.52106.1490.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,740.211,646.2839.9 %5.0746.24136.6781.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,984.581,471.0050.7 %5.0513.45115.1877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 714,017.4925,832.00-84.3 %0.03,049.61167.8194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก34,318.6120,028.0041.6 %5.03,199.30838.4973.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,427.118,545.60-93.0 %0.02,145.061,281.6340.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,171.636,888.52-33.2 %0.01,659.001,436.3413.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,967.101,251.1957.8 %5.0784.27309.6460.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,516.92888.0080.3 %5.01,506.86703.0953.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,376.201,450.0057.1 %5.0648.61295.3654.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,201.0664,668.70-299.2 %0.06,745.453,926.3541.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,355.31794.0081.8 %5.01,867.39164.0691.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,214.85972.0069.8 %5.0974.41317.6267.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,713.761,857.0060.6 %5.01,544.911,495.703.2 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์ 64,376.454,468.30-2.1 %0.02,242.16876.9260.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,313.203,078.0028.6 %5.01,449.8397.9493.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 28,435.1113,764.4851.6 %5.02,105.82394.0581.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,232.303,907.13-75.0 %0.0626.80634.26-1.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,617.083,436.0025.6 %5.01,563.92407.5273.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,650.062,114.0042.1 %5.01,107.54987.3810.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,060.332,792.0031.2 %5.01,906.211,259.5533.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก14,295.5416,603.10-16.1 %0.05,851.00311.5294.7 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก111,494.19127,628.58-14.5 %0.0930.96636.2531.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 9,855.198,143.0017.4 %5.04,124.752,722.2534.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,433.433,517.9820.6 %5.01,278.69576.6554.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,194.115,276.0526.7 %5.01,469.0444.6597.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,349.9816,275.000.5 %0.55,663.95811.5285.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 96,785.686,026.0011.2 %5.02,986.02643.1578.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,046.26224.0092.6 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก654,683.131,173.0099.8 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,380.841,129.0066.6 %5.01,050.4862.3294.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,776.48346.0087.5 %5.0727.2293.5787.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,718.482,829.0023.9 %5.0871.20250.5171.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,208.8141,695.93-478.4 %0.02,058.341,651.0819.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,496.293,790.0015.7 %5.01,089.19780.5228.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,407.291,011.0077.1 %5.0616.78178.6371.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,582.556,823.60-3.7 %0.01,849.17130.3693.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,190.948,188.5932.8 %5.02,284.21625.2572.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,455.022,050.0040.7 %5.0625.95507.0519.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,617.843,307.008.6 %4.01,145.56499.7056.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,383.233,018.0010.8 %5.01,031.46270.6973.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,636.282,300.0050.4 %5.01,411.80354.4474.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,879.754,224.0013.4 %5.01,145.58111.6090.3 %5.0
สพ.พิษณุโลก22,431.816,002.0073.2 %5.0543.18123.5077.3 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 94,076.73159,745.00-69.8 %0.01,827.93773.9557.7 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 53,541.4153,388.860.3 %0.51,329.50708.8346.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก17,401.6216,792.473.5 %1.5846.81408.6151.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 612,933.6713,899.00-7.5 %0.02,895.27652.1777.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,753.17380.0086.2 %5.0765.25175.0877.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,442.601,540.0065.3 %5.01,145.56350.6969.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก25,705.0211,508.0055.2 %5.02,415.90666.9072.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,078.871,020.0066.9 %5.0860.32253.8970.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,923.201,050.0084.8 %5.01,944.23433.5777.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,293.021,451.0055.9 %5.01,021.27118.7588.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,558.412,910.0618.2 %5.0898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,232.769,067.8040.5 %5.04,271.08182.8795.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 148,937.0310,041.6979.5 %5.01,169.44340.8070.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 220,915.7810,181.4251.3 %5.02,598.00351.2786.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 337,865.396,018.8284.1 %5.02,019.83373.7881.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 769,360.935,033.2492.7 %5.0507.27625.10-23.2 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล46,292.2563,819.91-37.9 %0.0627.581,363.90-117.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก64,794.7152,306.0019.3 %5.01,710.67513.4470.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว17,861.1915,156.0015.1 %5.0847.07395.0553.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก105,957.9245,833.5856.7 %5.01,009.88274.3772.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก49,963.7922,372.0055.2 %5.0875.60720.5917.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,073.452,912.2290.0 %5.01,035.031,079.15-4.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย29,352.5910,051.4865.8 %5.0985.61510.9748.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก21,759.8636,523.99-67.9 %0.02,481.681,554.9237.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก12,205.348,123.0033.4 %5.03,845.85283.1092.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก33,372.814,504.0086.5 %5.02,512.03414.9983.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,891.791.00100.0 %5.01,371.44228.2283.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,517.7123,032.9919.2 %5.02,023.331,555.3223.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,200.062,161.8032.4 %5.0955.41579.3839.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,240.428,285.00-95.4 %0.01,231.5464.5794.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,149.21598.0072.2 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,644.25609.0077.0 %5.0464.56261.4343.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 667,419.6645,286.0032.8 %5.019,065.989,310.0351.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก52,316.3810,160.0080.6 %5.013,040.754,692.4564.0 %5.0
รวม 2,305,712 1,142,121 50.47 % 162,173 58,364 64.01 %