สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,461.77742.0069.9 %5.0447.45125.6571.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,854.011,204.0057.8 %5.0656.6254.6391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรไม่ครบ11,595.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ700.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,598.481.00100.0 %5.0200.9751.3074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,380.42665.0080.3 %5.0235.1971.8469.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,489.38678.0080.6 %5.0406.8068.0583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,359.73431.0087.2 %5.0266.9730.3288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,420.39889.0074.0 %5.0333.2693.4672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,361.75533.0084.1 %5.0201.1046.7976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,339.85628.0081.2 %5.0201.3446.1277.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,608.54305.0091.5 %5.0178.6675.6757.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,771.16684.0081.9 %5.0262.3948.9481.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,784.373,187.0015.8 %5.01,074.97787.2226.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,764.752,074.0044.9 %5.01,074.97537.7450.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,053.291,718.0043.7 %5.0751.70156.6879.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,675.221,340.0049.9 %5.0542.53186.9865.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,433.581,888.0057.4 %5.01,374.611,343.802.2 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร1,922.073,119.00-62.3 %0.0515.23300.4441.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,118.111,882.0054.3 %5.01,227.10456.4262.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,472.712,414.0030.5 %5.0917.32199.3878.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร12,066.697,850.0034.9 %5.01,607.42192.5688.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,130.091,094.0065.0 %5.0789.7351.0893.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,560.59772.0050.5 %5.050.6024.7951.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,212.68847.0073.6 %5.0827.770.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,790.70612.0078.1 %5.0580.56123.6278.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,088.012,169.0029.8 %5.0846.78218.9374.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,155.294,840.0021.4 %5.01,493.33626.2558.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบ1,234.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,960.458,312.45-19.4 %0.01,512.3454.1596.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ179.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,150.472,960.0070.8 %5.0884.81267.9069.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,282.653,401.00-3.6 %0.0846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,702.091,525.0067.6 %5.0590.38145.1975.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,713.733,708.00-36.6 %0.0580.5630.9994.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร1,800.321,714.004.8 %2.0675.64103.5484.7 %5.0
รจจ.พิจิตร 34,254.5332,397.315.4 %2.5734.38276.4462.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,779.06786.0071.7 %5.0542.53156.1171.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,151.93922.8070.7 %5.0770.72387.6149.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,987.10442.2085.2 %5.0555.86259.0253.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,731.044,317.0535.9 %5.01,036.94293.4671.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,017.644,052.28-34.3 %0.0713.70459.1835.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,548.663,241.508.7 %4.0789.73111.3285.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 128,105.7310,459.1762.8 %5.01,197.96283.7576.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 227,788.458,718.9668.6 %5.01,309.13216.5283.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร119,313.3320,588.5182.7 %5.0887.76931.73-5.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร31,923.8412,681.6760.3 %5.0619.21630.65-1.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,929.991,989.0032.1 %5.0746.2493.6087.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)11,752.676,086.0148.2 %5.01,684.68382.5377.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,585.66742.0071.3 %5.0568.48187.9166.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 406,353 171,611 57.77 % 34,313 11,192 67.38 %