สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,797.83522.0081.3 %5.0590.8799.0383.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์10,315.468,190.8520.6 %5.060.5390.44-49.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,322.003,125.875.9 %2.51,009.22214.0678.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,880.54957.0066.8 %5.0800.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,214.168,752.0022.0 %5.03,213.78742.9476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0460.46119.4174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,509.45529.0084.9 %5.0385.2462.8383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,531.23376.0091.7 %5.0266.9056.2178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,424.42471.0086.2 %5.0416.3563.3484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,949.95682.0082.7 %5.0345.3357.4183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,505.63535.0084.7 %5.0368.3447.0287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,433.26300.0091.3 %5.0523.3731.5594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,467.72559.0083.9 %5.0326.8260.8581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,028.49104.0097.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ3,911.110.00100.0 %5.0344.0594.7172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,339.03241.0092.8 %5.0329.696.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,993.586,718.32-12.1 %0.01,750.84579.4866.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,169.332,844.2745.0 %5.01,504.00385.9574.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,837.87862.0069.6 %5.0876.11121.5986.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,268.87560.0082.9 %5.0685.95239.4065.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,262.681,655.0080.0 %5.02,123.881,396.8834.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,662.03812.0051.1 %5.0517.26100.4080.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,089.612,460.5639.8 %5.01,427.57772.3345.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,637.642,751.00-4.3 %0.0731.52102.4286.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,411.847,417.00-37.1 %0.01,712.8129.1298.3 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์65,450.6223,165.0064.6 %5.0678.74167.1075.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,189.408,852.0020.9 %5.04,673.303,063.7534.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,329.371,213.5063.6 %5.01,047.25117.3788.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,554.23764.0050.8 %5.075.5931.3458.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,314.63802.0075.8 %5.01,047.250.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,677.51494.7081.5 %5.0762.01234.1769.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,370.932,403.0045.0 %5.01,028.23394.8461.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์6,350.632,892.3154.5 %5.01,598.721,816.62-13.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,345.513,570.0017.8 %5.01,503.64444.5470.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์3,673.961,284.8965.0 %5.0869.69317.6763.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,052.779,118.8024.3 %5.01,145.05191.4383.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,214.792,028.9080.1 %5.0876.11347.1760.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,382.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,066.2714,250.00-1,236.4 %0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,021.802,448.0059.3 %5.01,902.97532.8372.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,506.41690.0089.4 %5.01,256.42226.2082.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์8,213.812,159.0073.7 %5.0617.2793.7884.8 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,282.262,172.0070.2 %5.01,432.39169.8788.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์33,585.0833,823.18-0.7 %0.01,112.981,314.62-18.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,815.311,012.0073.5 %5.0704.9749.4993.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,191.701,549.0063.0 %5.0985.79350.2164.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,158.971,111.0064.8 %5.0895.49328.1163.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,574.192,747.8839.9 %5.01,016.01557.9445.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,732.601,112.4076.5 %5.01,617.73698.4856.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์4,642.082,959.3636.2 %5.01,028.24323.2068.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 122,813.859,856.0056.8 %5.01,596.33544.1965.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 212,455.227,484.0039.9 %5.01,769.06201.4088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 311,153.668,697.0122.0 %5.01,836.37304.1783.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์24,375.296,717.3172.4 %5.02,744.20291.3089.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,934.172,738.7030.4 %5.0327.45140.2757.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์20,053.739,448.0052.9 %5.0270.37338.52-25.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์79,636.4546,880.0041.1 %5.01,946.59359.3881.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์15,917.747,895.5050.4 %5.01,004.091,188.99-18.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์25,376.7111,639.0154.1 %5.0808.30264.0667.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน38,942.1010,980.0071.8 %5.0944.67212.8077.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,185.7711,288.0049.1 %5.01,100.501,052.594.4 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์11,608.0320,115.10-73.3 %0.02,619.00363.0986.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,102.642,022.7850.7 %5.01,047.61642.6538.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,930.46440.0085.0 %5.0685.95291.2457.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์23,510.435,818.0075.3 %5.06,012.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 637,297 321,817 49.50 % 68,414 37,691 44.91 %