สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,785.59299.0089.3 %5.0464.3249.4089.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,884.565,557.8056.9 %5.075.5347.4737.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,191.801.00100.0 %5.0730.530.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ37.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี22,078.5917,077.9922.6 %5.02,659.71617.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,299.071,496.0065.2 %5.0331.5456.0583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,537.131,102.0068.8 %5.0260.6558.9077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม3,924.59757.0080.7 %5.0320.2637.8888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,665.43632.0082.8 %5.0281.1118.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,725.58582.0084.4 %5.0300.97101.3166.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,794.38577.0088.0 %5.0204.4138.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,608.53366.0089.9 %5.0495.6161.2787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง10,149.85509.0095.0 %5.0265.3047.2282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,616.96288.0092.0 %5.0119.9047.5060.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,140.275,367.7624.8 %5.01,262.98579.5854.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,618.211,515.0067.2 %5.01,072.83206.8380.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,276.67764.0076.7 %5.0801.70140.0382.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี1,193.533,764.77-215.4 %0.0730.530.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,489.232,780.0057.2 %5.02,099.68924.8956.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,440.676,473.0013.0 %5.02,567.13452.3582.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,161.542,603.0017.7 %5.0532.5988.0783.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี3,132.453,764.77-20.2 %0.0837.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,490.34423.0890.6 %5.01,320.04864.5634.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,132.451,262.0059.7 %5.0730.5399.7586.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 103,886.08980.5074.8 %5.02,085.13588.3571.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 7,541.529,861.92-30.8 %0.01,472.53345.8076.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีไม่ครบ2,727.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ395.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 811,800.663,918.8566.8 %5.01,090.79795.2227.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,588.138,715.6140.3 %5.05,224.33431.5491.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,082.768,177.6637.5 %5.03,915.66379.0590.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,531.68374.0089.4 %5.0939.71120.6987.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,337.733,764.77-12.8 %0.0692.51245.1064.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,132.453,417.55-9.1 %0.0730.5339.5494.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,351.631,575.0053.0 %5.0882.67370.9158.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,132.451,548.0050.6 %5.0730.53127.2082.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี3,146.2311,752.28-273.5 %0.0730.53120.0783.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี4,168.831,862.0055.3 %5.0730.53208.0571.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,429.841,412.0058.8 %5.0863.66215.6575.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,992.591,785.0055.3 %5.01,053.82224.1378.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,176.393,244.0037.3 %5.01,320.04196.5385.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,583.333,683.70-2.8 %0.0825.610.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี24,218.513,649.0084.9 %5.0930.26237.5074.5 %5.0
สพ.ราชบุรี43,396.2925,077.0042.2 %5.0930.2669.7592.5 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 106,090.37173,569.00-63.6 %0.01,548.28520.6066.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี3,134.74753.0076.0 %5.0730.53181.7475.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ4,618.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.98ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี17,284.5752,533.47-203.9 %0.01,399.31236.0083.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,254.692,643.0068.0 %5.0825.62136.0583.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,208.513,531.2443.1 %5.01,358.060.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,273.361,944.0054.5 %5.01,224.96401.8067.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี2,961.111,573.0046.9 %5.01,032.73500.8051.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,134.741,102.0064.8 %5.0796.6070.3891.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี8,449.836,816.0019.3 %5.04,637.79135.8097.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 157,008.859,740.0082.9 %5.01,593.16436.0572.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 215,976.477,066.5655.8 %5.0987.78368.2662.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,938.844,562.007.6 %3.5316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ7,809.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.47ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม40,986.9423,979.0141.5 %5.01,008.36415.4658.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ1,420.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ869.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง25,013.201.00100.0 %5.0110.790.9599.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,623.0815,407.00-45.0 %0.02,018.47831.2558.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี12,512.4810,103.3919.3 %5.03,265.180.95100.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี158,796.8087,374.6345.0 %5.01,402.8679.3394.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,004.662,220.0044.6 %5.01,181.13390.5366.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,561.391.00100.0 %5.0502.350.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีไม่ครบ2,412.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
รวม 778,049 557,680 28.32 % 69,555 13,964 79.92 %