สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,775.14883.0068.2 %5.0452.37106.5076.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,249.9612,254.0136.3 %5.090.19109.25-21.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,257.681,816.0044.3 %5.0756.62146.6880.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,943.791,134.0061.5 %5.0623.5151.8091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,172.47300.5696.7 %5.02,315.38734.3568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,233.111,028.0080.4 %5.0287.2959.8579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,730.03382.0089.8 %5.0306.2038.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,896.501,508.9461.3 %5.0336.3940.5787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,975.791,043.0073.8 %5.0190.6780.7557.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,543.72491.0086.1 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,969.30803.0079.8 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,754.05756.0079.9 %5.0384.3395.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก4,249.211,010.0076.2 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,402.27640.0090.0 %5.0335.5476.0077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,648.43763.0079.1 %5.0323.0632.4789.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,372.184,898.2641.5 %5.01,175.721,003.4514.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,202.561,489.0053.5 %5.0623.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,756.572,036.0045.8 %5.0965.80457.6552.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,905.931,051.0073.1 %5.0753.92300.0960.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,197.821,554.0051.4 %5.0642.53545.3315.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,129.282,724.0034.0 %5.01,060.881,596.81-50.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี2,625.171,935.0026.3 %5.0531.62646.49-21.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,429.123,155.0041.9 %5.01,555.29602.1161.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,285.702,786.6447.3 %5.01,098.91463.1657.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,418.5912,149.009.5 %4.51,650.37234.3385.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,890.1510,982.57-0.8 %0.03,673.409,054.26-146.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)6,659.718,337.70-25.2 %0.02,515.481,721.4031.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,569.541,396.0060.9 %5.0889.731,114.35-25.2 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,425.117,420.980.1 %0.52,430.031,823.0525.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,559.041,362.0061.7 %5.0889.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,002.54284.0092.9 %5.0566.46290.0248.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,089.842,766.0032.4 %5.0870.72536.1738.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,166.346,033.53-16.8 %0.01,041.86142.5086.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,025.865,013.0054.5 %5.0870.72322.3263.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,321.771,377.0068.1 %5.0984.8192.3590.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,677.098,056.86-20.7 %0.01,403.1774.9294.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,658.406,944.2249.2 %5.02,158.61158.6592.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,846.661,452.0081.5 %5.0813.67443.6545.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,654.953,134.7432.7 %5.0813.67276.9866.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,382.533,487.0020.4 %5.01,003.83512.3249.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,566.172,040.0055.3 %5.01,270.05407.4367.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,500.073,200.008.6 %4.0737.6158.0392.1 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี6,555.066,337.003.3 %1.5402.10161.5059.8 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 62,140.811.00100.0 %5.01,143.351.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,728.94585.0078.6 %5.0547.4559.8589.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,689.661,833.0050.3 %5.0741.45402.8545.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,677.1913,331.0055.1 %5.01,898.65421.5077.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,479.60749.0078.5 %5.0680.56265.9960.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,796.9731,951.00-566.1 %0.01,022.85236.1076.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,419.191,496.3466.1 %5.0819.22313.5061.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี4,463.002,838.4036.4 %5.0927.77642.0030.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,402.312,479.0043.7 %5.0536.84285.2646.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1184,217.6611,824.6293.6 %5.0989.69546.3444.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 214,935.567,058.9152.7 %5.01,107.86334.2669.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 330,343.677,028.4076.8 %5.01,401.56446.6868.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี7,632.295,590.0026.8 %5.02,131.82310.5085.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,092.1615,228.00-114.7 %0.0433.65711.55-64.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี77,241.2370,934.008.2 %4.01,341.47480.1064.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี113,055.5423,344.4379.4 %5.0822.54414.4149.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี27,893.041.00100.0 %5.0946.570.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,357.4015,236.0134.8 %5.0747.11214.5771.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง38,290.871.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง72,130.4310,084.3986.0 %5.0689.63228.6166.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,182.5322,408.00-5.8 %0.01,885.85779.9558.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,294.644,138.993.6 %1.5752.94580.6022.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,308.278,702.00-63.9 %0.02,091.8134.8298.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,203.841,093.0065.9 %5.0623.51250.7459.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,640.697,432.0079.1 %5.03,417.261,709.7650.0 %5.0
รวม 1,031,293 403,584 60.87 % 69,004 34,383 50.17 %