สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,043.85893.0070.7 %5.0384.2663.7283.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,310.932,846.9914.0 %5.0688.88130.6681.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,160.451,614.0048.9 %5.0593.8064.9189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 627,216.033,427.2787.4 %5.05,632.15293.6294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,610.3313,285.3041.2 %5.02,571.45215.6591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 224,973.3117,715.1529.1 %5.02,486.63472.8981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,315.531,417.0067.2 %5.0235.2963.4673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,764.643,165.0033.6 %5.0403.27110.7072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,330.501,373.0074.2 %5.0277.3671.6874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,034.491,747.0089.7 %5.0466.010.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี15,899.041,122.0092.9 %5.0255.0347.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,258.61586.0086.2 %5.0372.7847.5887.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,663.62971.0079.2 %5.0281.0593.1066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,776.07570.0084.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 710,693.286,095.2643.0 %5.01,296.541,039.6319.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,813.914,345.00-13.9 %0.0816.02318.7060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,920.037,537.32-92.3 %0.0916.35517.6243.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,481.352,850.0048.0 %5.0917.07479.0247.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,386.701,379.0059.3 %5.01,387.5962.8395.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,191.091,213.0062.0 %5.0669.8632.1095.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,183.09977.0069.3 %5.0669.85263.1560.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,226.417,328.6334.7 %5.01,620.661,366.4515.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,068.633,327.0034.4 %5.02,095.211,632.5022.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม1,909.693,800.52-99.0 %0.0437.97324.1626.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,570.373,888.0014.9 %5.01,107.22104.7190.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,163.331,092.0065.5 %5.0577.3635.1993.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,754.0712,027.0323.7 %5.01,867.86176.9290.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,513.131,435.0059.2 %5.0802.96758.825.5 %2.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,282.265,176.4454.1 %5.0690.50675.842.1 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,768.481,351.0064.2 %5.0917.0755.7693.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,767.51652.8076.4 %5.0479.7063.3086.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,493.493,718.0017.3 %5.0745.19282.6662.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,252.072,749.5047.6 %5.01,339.041,009.4124.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,504.483,000.0045.5 %5.01,493.99474.3668.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,674.631,205.0074.2 %5.0537.5379.1785.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม10,273.1412,705.90-23.7 %0.02,115.0893.6295.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,798.511,904.8082.4 %5.0688.8863.8490.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,332.522,502.0024.9 %5.0726.91446.5038.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,670.631,676.0054.3 %5.0730.41223.8469.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,881.554,692.0031.8 %5.01,562.51667.1857.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,595.425,078.009.2 %4.5783.9664.9191.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก20,847.1035,015.34-68.0 %0.0775.32346.1555.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา11,580.918,160.0029.5 %5.0761.76159.3279.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา17,834.2914,452.0019.0 %5.0909.90143.4384.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร38,785.9335,420.628.7 %4.02,017.09190.3890.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี16,232.6513,124.4119.1 %5.01,016.51161.2884.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม9,215.855,595.6439.3 %5.01,027.70114.0088.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม108,109.72159,117.00-47.2 %0.01,341.59999.4025.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2,751.08182.0093.4 %5.0479.7063.6286.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,426.181.00100.0 %5.01,145.26110.8790.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,455.011,414.0059.1 %5.0764.94151.8680.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,189.8913,140.8113.5 %5.02,495.40710.7871.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,105.021,952.0052.4 %5.01,050.17509.9351.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,501.324,035.6867.7 %5.0678.42255.4162.4 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)4,764.851,960.0058.9 %5.0882.58125.5385.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 116,145.189,642.6740.3 %5.01,135.65317.3572.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 215,289.047,694.0649.7 %5.01,109.19276.3575.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,461.798,092.27-25.2 %0.0423.38320.9924.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,398.6215,721.3376.3 %5.0521.21456.4012.4 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง24,202.1926,212.00-8.3 %0.0622.30101.0883.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม147,614.7023,981.0083.8 %5.0883.87222.3074.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,058.61ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม10,449.089,243.3611.5 %5.0352.80512.72-45.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม32,154.2926,234.9918.4 %5.0558.91171.0269.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)43,398.0310,537.6075.7 %5.0466.23107.0177.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล50,237.7513,368.0073.4 %5.0486.45240.5150.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,415.4016,757.28-99.1 %0.01,483.191,108.4225.3 %5.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)333,508.56375,813.00-12.7 %0.01,475.121,301.8111.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,618.962,703.2025.3 %5.0841.01581.3030.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,525.631,296.0048.7 %5.0384.61153.2360.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 759,397.3946,561.5721.6 %5.010,360.098,471.3718.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,393,144 1,041,868 25.21 % 79,455 31,420 60.46 %