สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,529.581,143.0054.8 %5.0310.2896.0669.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,054.331,416.0053.6 %5.0538.4733.6993.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,785.681,469.0047.3 %5.0462.410.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 226,891.2620,680.0023.1 %5.03,309.57477.8285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 121,645.0713,764.0936.4 %5.02,372.13270.7588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,814.395,898.8713.4 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,227.499,047.40-114.0 %0.01,013.87589.8141.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,964.434,488.00-13.2 %0.0880.76266.9569.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,919.60989.0066.1 %5.0481.4295.1380.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,753.32409.0085.1 %5.0405.36157.8661.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,002.102,321.0022.7 %5.0500.44366.2426.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,721.442,323.00-34.9 %0.0351.4860.1882.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,062.111,200.7870.4 %5.0956.82280.2570.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,059.8811,020.00-21.6 %0.01,146.98192.9383.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,349.221,995.0040.4 %5.0652.57350.4146.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,889.521,021.0073.7 %5.0899.7864.3392.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,798.93939.0066.5 %5.0424.37267.0037.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,574.614,380.38-22.5 %0.0728.63308.7557.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,395.9136,614.00-336.1 %0.01,337.14346.5074.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร5,103.19797.0084.4 %5.0652.58292.8255.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,274.161,973.0039.7 %5.0633.55126.9280.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,312.8111,245.14-111.7 %0.01,287.3060.0995.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,877.611,281.0055.5 %5.0462.41232.7549.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,426.361,684.0050.9 %5.0652.57160.0875.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,412.432,848.0016.5 %5.0690.60111.1983.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,027.832,327.5523.1 %5.0500.44149.2570.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,884.223,443.0011.4 %5.0595.5276.2087.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,464.41869.0091.7 %5.0460.32181.0060.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 35,512.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0630.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,530.5115,216.00-133.0 %0.01,812.541,451.4719.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,482.021,465.0041.0 %5.0405.3668.5283.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร13,422.3412,676.565.6 %2.53,181.76520.9083.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,237.763,219.0024.0 %5.01,029.75270.6973.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร15,169.5715,424.00-1.7 %0.02,410.29268.8588.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,095.431,315.0067.9 %5.0918.790.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,373.415,753.2831.3 %5.02,215.20127.3494.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร400,086.283,034.5099.2 %5.0301.66453.49-50.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,887.618,474.7859.4 %5.01,141.12205.3482.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,241.783,138.9179.4 %5.0270.02259.563.9 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร77,829.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,435.540.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบ12,288.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,127.3013,465.16-33.0 %0.01,199.73618.4648.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,754.482,662.5053.7 %5.0880.76613.4930.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,472.66746.7969.8 %5.0291.26218.5725.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร64,022.2031,475.0050.8 %5.013,957.134,117.5270.5 %5.0
รวม 731,125 265,653 63.67 % 54,438 14,813 72.79 %