สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,035.34625.0079.4 %5.0278.4041.1085.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,966.541,185.0060.1 %5.0468.85144.6069.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,592.011,463.0043.6 %5.0386.3495.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,814.9510,970.047.2 %3.51,685.87378.1577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,085.122,047.0049.9 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,894.86816.0079.0 %5.0227.1547.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,655.53235.0093.6 %5.0164.2645.7172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,603.64394.0089.1 %5.0127.7036.1071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,582.55169.0095.3 %5.0125.6344.6564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,545.72337.0090.5 %5.0140.5045.6067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,103.6269.0093.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,247.142,508.1822.8 %5.0487.86286.6241.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,550.521,477.0067.5 %5.0944.25568.0339.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,940.42561.4085.8 %5.0449.85158.1564.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,991.78874.0070.8 %5.0468.85192.1259.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,561.441,677.0052.9 %5.0620.95640.42-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,156.942,779.00-28.8 %0.0418.5576.2981.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,583.852,082.0054.6 %5.0887.20419.7052.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง17,417.2111,139.8436.0 %5.0963.26269.0972.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,475.26913.0073.7 %5.0678.03204.3269.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,593.04558.0084.5 %5.0639.9922.0596.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,032.21370.0087.8 %5.0411.80101.2775.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,382.592,243.0033.7 %5.0620.98286.2453.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,547.9625,521.99-103.4 %0.01,134.411,103.062.8 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,745.623,270.0031.1 %5.0849.17443.9847.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,403.861,713.0049.7 %5.0563.93238.3657.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,869.2910,158.47-29.1 %0.01,172.4263.2494.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,511.293,168.0029.8 %5.0525.90289.4745.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,239.962,008.0038.0 %5.0582.95352.7039.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,663.634,050.00-10.5 %0.0563.93296.7147.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,054.781,455.0064.1 %5.0659.0194.7385.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง3,948.581,967.0050.2 %5.0373.7760.1183.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,068.401,188.0061.3 %5.0478.1847.1590.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 34,664.1835,589.20-2.7 %0.0609.47275.2054.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,944.24601.0079.6 %5.0373.7428.5592.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,222.58571.0082.3 %5.0383.71138.3963.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง5,145.964,067.6621.0 %5.0659.01152.0076.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,981.102,431.0018.5 %5.0468.85388.2017.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,446.381,703.0050.6 %5.0591.88451.5223.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง19,883.4912,967.2634.8 %5.01,017.12194.3580.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,216.593,032.5528.1 %5.0302.840.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง57,542.0444,000.0023.5 %5.0971.98642.4133.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง23,341.2311,056.0052.6 %5.0352.23607.26-72.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ28,648.489,666.9966.3 %5.0362.86159.6056.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,570.4418,044.53-174.6 %0.0977.38961.731.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,295.321,403.0057.4 %5.0601.96233.4661.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,655.67627.0076.4 %5.0335.74140.9658.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง16,805.704,734.4471.8 %5.02,236.762,492.76-11.4 %0.0
รวม 369,797 251,644 31.95 % 29,053 14,162 51.26 %