สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,494.50659.0073.6 %5.0216.1362.5271.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม8,181.4920,328.38-148.5 %0.0501.37112.1777.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,787.681,334.1052.1 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,809.8618,365.0036.3 %5.02,331.45359.2884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0447.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,750.37649.0082.7 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,598.351.00100.0 %5.0136.3747.5065.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,589.314,593.80-28.0 %0.0955.04195.9379.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,338.264,145.794.4 %2.0558.42489.5512.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,693.981,688.0054.3 %5.0767.60407.4546.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,958.99941.0068.2 %5.0463.34166.0864.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม12,262.55813.0093.4 %5.04,456.70276.3693.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,787.39763.6072.6 %5.0387.28269.9430.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,933.212,603.8111.2 %5.0635.8394.5885.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,369.901,412.0058.1 %5.0634.48244.1561.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,557.447,575.7739.7 %5.0900.7164.4592.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,450.331,113.0067.7 %5.0562.6960.1989.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,006.64713.0076.3 %5.0482.3648.3490.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,793.79376.5086.5 %5.0368.26192.8847.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,103.212,208.0028.8 %5.0501.3747.5390.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,490.692,955.6034.2 %5.01,109.880.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,111.261,980.0061.3 %5.01,376.11709.5948.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,406.721,865.0045.3 %5.0653.5047.5292.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,210.563,037.9127.9 %5.0919.7250.4894.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,664.631,384.0087.0 %5.0520.3993.3782.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,222.901,849.0042.6 %5.0558.42353.5836.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,441.172,721.0020.9 %5.0653.50107.8483.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,341.141,631.7062.4 %5.0520.3480.8584.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,967.493,438.0013.3 %5.0368.2659.8583.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,409.582,181.0079.0 %5.0406.2947.5088.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 27,401.8015,058.9945.0 %5.0488.4889.6581.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,660.57802.0069.9 %5.0330.23176.8646.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,844.353,551.1326.7 %5.0748.58344.7953.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,027.631,048.5065.4 %5.0482.36161.8566.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,221.952,863.0032.2 %5.0786.61174.0177.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,807.111,349.0064.6 %5.0805.96190.4476.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,987.142,423.0018.9 %5.0463.34343.1125.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม16,059.5010,075.6837.3 %5.0669.71137.7079.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,912.182,101.0057.2 %5.0271.31302.24-11.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม64,268.8742,994.9933.1 %5.01,054.22503.5052.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม12,380.2625,528.14-106.2 %0.0322.70138.7557.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,300.7423,928.31-46.8 %0.0214.13173.5319.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,736.7416,580.006.5 %3.0852.24494.4342.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม36,087.1736,203.00-0.3 %0.01,313.92654.5550.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,922.601,900.0035.0 %5.01,215.39433.6664.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,082.011,898.0038.4 %5.0463.34163.6464.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,563.85690.0073.1 %5.0273.18140.4048.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม14,294.101.00100.0 %5.02,678.891.8599.9 %5.0
รวม 403,292 282,323 30.00 % 36,193 9,411 74.00 %