สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,381.85733.0069.2 %5.0454.02163.8863.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,945.775,292.1051.7 %5.077.2346.5139.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,927.104,423.7459.5 %5.0834.32389.5953.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,738.06994.0073.4 %5.0682.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,136.9011,136.0035.0 %5.02,260.54331.3685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,746.66471.0087.4 %5.0203.0750.5575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,111.87291.0090.6 %5.0377.5756.8384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,389.34749.0082.9 %5.0162.6036.9677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,785.61347.0090.8 %5.0166.6247.3671.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,717.13629.0083.1 %5.0324.7546.7085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,514.19270.0092.3 %5.0411.5763.0384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,257.31523.0090.1 %5.0358.3078.7378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,216.36812.0080.7 %5.0277.7040.4485.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,392.51106.0095.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,676.285,481.1953.1 %5.01,176.601,020.3013.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0852.68138.4183.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,850.661,356.0064.8 %5.01,081.55262.2075.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,815.762,761.0042.7 %5.0934.56351.5462.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,148.791,128.5464.2 %5.0777.27466.9939.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,380.641,962.0069.3 %5.02,089.391,083.7848.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,158.162,644.00-22.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,378.122,025.0053.7 %5.01,252.67830.7533.7 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,398.202,156.0060.1 %5.0771.4168.4091.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,772.4911,301.9911.5 %5.01,652.00539.6067.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,570.7611,665.00-54.1 %0.02,976.15589.9580.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,276.692,645.0038.2 %5.0777.27149.1080.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,315.09896.0073.0 %5.0853.3350.0894.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,023.681,219.0059.7 %5.0606.90289.3552.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,411.582,853.4516.4 %5.0872.34162.8781.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,342.159,948.68-35.5 %0.01,956.282.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,305.953,641.0031.4 %5.01,119.58729.6034.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,921.881,485.0062.1 %5.0815.3255.1093.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี11,664.308,825.8024.3 %5.03,173.2857.1398.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี3,702.551,456.0060.7 %5.0853.33338.2060.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,401.083,581.4233.7 %5.0948.41499.8347.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,107.432,193.0057.1 %5.0891.36123.9886.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,180.382,221.0046.9 %5.0910.38240.6873.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,666.982,795.0023.8 %5.0993.1762.0493.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี10,537.111,559.0085.2 %5.0712.10132.7781.4 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี290,305.0098,791.0066.0 %5.01,328.881,706.16-28.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,883.58793.0072.5 %5.0606.12197.2567.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,081.383,405.1616.6 %5.01,138.59537.4852.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,382.581,885.0044.3 %5.0777.26291.1162.5 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,904.654,450.669.3 %4.51,027.84197.4780.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,600.702,476.0031.2 %5.0796.2869.9191.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี9,119.197,480.0018.0 %5.01,883.9985.5095.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี13,500.278,600.6436.3 %5.02,867.16480.6083.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 165,144.7010,790.6383.4 %5.0895.01599.5033.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 216,239.5810,140.8437.6 %5.01,659.33247.0785.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,063.565,224.00-3.2 %0.0403.36146.3063.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี105,026.7524,648.0076.5 %5.0850.18599.5329.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี98,605.8626,351.0073.3 %5.0856.02693.4419.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี20,484.8126,516.18-29.4 %0.0824.471,021.06-23.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี38,193.9214,523.0062.0 %5.0802.91280.2565.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,166.578,126.0055.3 %5.0596.4431.5094.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด75,638.3157,323.8224.2 %5.0825.58624.5524.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี15,097.7913,233.0012.4 %5.01,851.631,125.6539.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,400.012,143.0037.0 %5.0739.24423.8742.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,804.341,550.0059.3 %5.0549.07151.9072.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี41,430.2520,805.9349.8 %5.06,905.763,474.4449.7 %5.0
รวม 1,054,341 463,834 56.01 % 64,193 22,584 64.82 %