สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,405.671,099.0054.3 %5.0538.64102.1881.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช21,281.2419,737.997.3 %3.5525.83563.30-7.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,031.135,837.0141.8 %5.069.2471.26-2.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,059.122,115.0073.8 %5.057.6895.55-65.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,527.982,183.0038.1 %5.01,109.12234.9478.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,822.271,710.0055.3 %5.0785.850.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช19,758.784,999.7974.7 %5.03,743.41567.7084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,525.59324.0090.8 %5.0192.8363.0667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0424.3356.0586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,610.83172.0095.2 %5.0204.8368.9466.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,473.25381.0089.0 %5.0178.0031.4082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,711.05888.0076.1 %5.0462.0320.1995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,770.40232.0093.8 %5.0273.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,502.92387.0089.0 %5.0246.1462.7174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,539.28589.0083.4 %5.0334.5160.5481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,692.05595.0083.9 %5.0246.3631.1587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,394.671,812.6058.8 %5.0527.7531.3294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,513.36117.0096.7 %5.0274.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,528.28325.0090.8 %5.0369.0545.4487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,166.80526.0087.4 %5.0278.8639.9685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,359.27721.0083.5 %5.0253.0238.2484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,881.27238.0093.9 %5.0333.5458.9182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,235.21508.0084.3 %5.0388.1553.4486.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,566.29865.0075.7 %5.0337.0231.4090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,438.97389.0088.7 %5.0296.7494.9968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,500.47410.0088.3 %5.0270.1489.4166.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,491.55187.0094.6 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,465.15179.0094.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,645.234,169.8626.1 %5.0861.91144.3583.3 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,144.235,205.00-1.2 %0.0604.94122.5579.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,312.897,726.46-22.4 %0.01,812.71373.3579.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,455.061,122.0054.3 %5.06,286.94228.9596.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,771.221,012.0063.5 %5.0699.64313.5055.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,901.001,846.5036.3 %5.0484.48351.5027.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40291.6519.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0359.19141.9260.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,937.391,656.0066.5 %5.01,337.30710.8446.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,470.741,628.0063.6 %5.01,071.09396.1363.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1514,894.2625,260.61-69.6 %0.05,845.584,809.2517.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,613.051,286.0064.4 %5.01,514.45532.1964.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,341.24965.0077.8 %5.01,356.34652.5051.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,668.765,075.64-38.3 %0.01,071.092,621.44-144.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,250.424,854.90-49.4 %0.0719.94702.212.5 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,811.573,674.5736.8 %5.01,964.832,479.99-26.2 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,713.062,857.0023.1 %5.01,120.59154.8586.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,860.1112,495.90-5.4 %0.01,421.901.0099.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช130,605.50135,851.00-4.0 %0.0796.55534.5032.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,926.0712,643.34-41.6 %0.03,414.223,326.752.6 %1.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,807.112,110.0044.6 %5.01,052.07564.3046.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,941.23134.8096.6 %5.0916.57243.9673.4 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,505.88708.0079.8 %5.081.4671.0012.8 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,793.581,056.0041.1 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,793.58334.0081.4 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,854.011,133.0070.6 %5.01,070.7165.5593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,731.301,570.0057.9 %5.0797.33106.2786.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,073.483,744.03-21.8 %0.0785.48440.4943.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,112.9950,010.00-603.1 %0.02,021.892,172.04-7.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,135.554,940.0039.3 %5.01,603.54423.6573.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,797.422,113.0044.4 %5.01,128.14294.3673.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช6,181.1310,572.00-71.0 %0.01,774.6867.8596.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,128.14462.6559.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,677.483,978.85-8.2 %0.01,052.14345.2567.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,722.522,186.0061.8 %5.01,755.67418.2876.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,700.782,881.0038.7 %5.01,314.39220.3083.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,529.765,155.006.8 %3.0937.9832.2196.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,412.783,828.5773.4 %5.0553.65155.9371.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4,259.403,943.157.4 %3.5498.94181.5263.6 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 128,944.78124,634.483.3 %1.51,985.141,131.5043.0 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 36,231.8231,177.2314.0 %5.0859.702,523.93-193.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,706.991,306.0051.8 %5.0671.74190.2871.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,326.433,199.0026.1 %5.01,337.32464.6865.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,003.262,118.0029.5 %5.0899.93115.9587.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,756.512,532.0032.6 %5.01,071.10777.1027.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,181.112,994.6667.4 %5.03,792.13925.7075.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,836.215,594.07-15.7 %0.01,101.58504.4554.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช15,726.541,655.4689.5 %5.01,479.50119.9091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 141,872.0610,982.0373.8 %5.0916.87337.0463.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 220,197.8211,369.2543.7 %5.01,668.38844.6649.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 39,197.989,372.00-1.9 %0.02,569.06635.4375.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 11,102.669,474.5814.7 %5.01,336.81344.2074.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช15,209.7010,884.0028.4 %5.02,442.30839.2665.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,676.787,596.3154.4 %5.0235.59574.57-143.9 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล18,612.3937.5499.8 %5.0511.08253.8050.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,929.293,708.3037.5 %5.0101.01440.22-335.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง152,408.0820,025.0086.9 %5.01,382.98615.8955.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช88,284.4555,502.0037.1 %5.01,823.81686.4962.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช39,929.624,185.5189.5 %5.01,227.58289.1976.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,581.8023,069.0024.6 %5.01,090.93141.5587.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช149,317.3644,364.0070.3 %5.01,148.56785.2831.6 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,735.9010,764.0063.8 %5.0757.41256.3366.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช436,697.0925,835.4694.1 %5.01,027.801,047.25-1.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,078.4210,057.0049.9 %5.0904.33569.7137.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช37,294.8519,164.0048.6 %5.0844.57462.7545.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,149.5369.0099.8 %5.0957.38377.3960.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี19,454.156,478.0066.7 %5.0763.47218.7971.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,023.8024,891.15-30.8 %0.02,511.64819.4967.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช19,871.9117,272.3113.1 %5.04,531.161,849.9459.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช66,268.5247,040.0029.0 %5.01,987.85863.1056.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,918.113,755.704.1 %2.01,166.17642.4944.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,239.26918.0071.7 %5.0804.87125.5684.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช41,773.9744,046.00-5.4 %0.05,603.115,080.569.3 %4.5
รวม 1,998,144 973,326 51.29 % 116,209 53,649 53.83 %