สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,679.911,106.0058.7 %5.0412.1796.7076.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8091.53-64.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,338.691,275.0061.8 %5.0500.9478.3284.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,319.672,528.0023.8 %5.0602.3633.5494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,257.988,877.004.1 %2.02,009.51333.1083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,209.631,150.0072.7 %5.0289.59170.4441.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,919.36368.0090.6 %5.0330.1229.5591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,822.54431.0088.7 %5.0183.0844.6175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,809.26852.0077.6 %5.0313.9363.0479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,856.76390.0089.9 %5.0289.3731.4289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,876.25400.0089.7 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,796.32397.0089.5 %5.0420.3842.7389.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,204.025,351.43-27.3 %0.0678.300.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,379.862,845.6615.8 %5.0526.57150.7771.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,537.791,422.8368.6 %5.0343.5893.8572.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,491.69678.0072.8 %5.0423.83245.7242.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,939.982,125.0046.1 %5.0925.60120.4487.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,443.352,482.0027.9 %5.0697.41299.6957.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,272.701,474.0055.0 %5.0659.38199.6269.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,646.70528.0085.5 %5.0811.42171.0478.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่4,400.452,351.9246.6 %5.01,059.50813.8623.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,975.384,690.27-137.4 %0.0472.96189.0760.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,697.494,282.878.8 %4.01,267.95684.3446.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,930.331,752.0055.4 %5.0723.7578.2489.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,581.599,302.32-103.0 %0.01,096.74228.5779.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่364,090.72351,441.503.5 %1.52,016.86892.0555.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 175,123.4411,803.16-130.4 %0.01,381.983,037.15-119.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)7,325.207,648.53-4.4 %0.01,644.99796.1051.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,874.461,573.5067.7 %5.0811.50232.0571.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,467.521,058.0087.5 %5.093.12189.65-103.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,436.95966.0071.9 %5.0773.49114.6785.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,076.681,058.0065.6 %5.0583.2144.4892.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,469.482,438.0029.7 %5.0735.44362.8850.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,142.271,788.0056.8 %5.01,039.70189.6581.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,577.142,055.0055.1 %5.01,172.81228.0080.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,351.262,156.0059.7 %5.0906.58103.3288.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,550.1310,185.7324.8 %5.01,382.00207.1085.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,389.922,337.0031.1 %5.0754.46197.6073.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,683.423,138.7914.8 %5.0811.50277.1765.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,210.132,309.0028.1 %5.0678.39375.2544.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,959.661,442.0063.6 %5.0925.60278.3569.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,083.301,745.0057.3 %5.0602.33218.5063.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,272.572,532.0077.5 %5.0678.32211.8568.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่61,013.2421,550.3564.7 %5.01,213.31470.2561.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่1,052.831,816.10-72.5 %0.0564.3052.2090.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,866.093,378.0012.6 %5.0887.57346.6960.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,571.842,267.0036.5 %5.0735.50150.1079.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,166.744,041.0321.8 %5.0944.63194.7579.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,370.461,740.0048.4 %5.0697.41140.6079.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,475.493,854.0363.2 %5.03,017.36457.2084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่34,312.1310,542.2469.3 %5.01,724.47333.8480.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,701.412,564.2855.0 %5.0408.83343.9015.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่75,164.9849,162.0034.6 %5.01,436.17851.7940.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,546.6627,912.00-42.8 %0.0736.161,061.33-44.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,580.1113,615.7717.9 %5.0648.77450.8230.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม21,170.0612,464.0041.1 %5.0631.67257.0459.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก28,467.9122.4599.9 %5.0669.41525.6721.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่36,648.721,801.8995.1 %5.014,067.2411,441.9618.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,228.432,473.1223.4 %5.0618.52305.4150.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,744.46992.0063.9 %5.0450.20166.2563.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,542.42425.0096.9 %5.03,148.132,785.0011.5 %5.0
รวม 897,096 625,357 30.29 % 65,015 32,583 49.88 %