สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต3,014.37889.0070.5 %5.0345.83285.2417.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.91436.00-369.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,361.308,996.0053.5 %5.064.1232.0650.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,721.086,920.00-86.0 %0.0631.07118.8381.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,132.811,828.0041.6 %5.0440.9195.4778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,109.8014,146.6857.3 %5.03,217.25563.6182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,063.513,120.0076.1 %5.0421.9052.2587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,010.862,314.0053.8 %5.0440.9159.1386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,871.221,306.0073.2 %5.0329.3657.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,321.411,140.0073.6 %5.0371.2447.5087.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,567.725,318.0019.0 %5.0574.0268.1888.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.6648.6094.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,088.687,600.00-85.9 %0.0764.18328.7057.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,973.452,280.0054.2 %5.01,144.48196.0882.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,235.511,324.0068.7 %5.0859.26298.9365.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,433.222,733.0020.4 %5.0459.9347.4589.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,206.241,208.0062.3 %5.0383.8693.9375.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,271.002,704.0017.3 %5.0478.94454.165.2 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,754.352,116.00-20.6 %0.0355.5259.7083.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,077.201,708.0058.1 %5.0783.20436.6344.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,343.052,255.0032.5 %5.0497.96185.1262.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต7,046.1819,576.00-177.8 %0.01,429.740.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,934.033,424.0013.0 %5.0745.17203.4672.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,087.875,934.00-45.2 %0.0745.17662.5611.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,562.5515,611.5524.1 %5.0242.85149.3238.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,944.37378.0080.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,085.03575.0085.9 %5.0821.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,259.49209.7093.6 %5.0478.94118.3175.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,183.353,581.0014.4 %5.0764.18260.2265.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต8,582.1752,307.99-509.5 %0.01,220.571,819.82-49.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,302.085,789.00-9.2 %0.01,296.63283.2578.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,581.99862.0081.2 %5.01,011.39188.5781.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต7,929.5613,528.26-70.6 %0.01,220.5764.3494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,156.12800.0074.7 %5.0421.90121.5071.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,583.963,429.004.3 %2.0631.0766.5089.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,863.25940.0075.7 %5.0726.15124.8982.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,260.82816.0075.0 %5.0505.53236.2153.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,547.955,137.00-44.8 %0.0574.0278.1686.4 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,041.654,028.0059.9 %5.0520.98133.7574.3 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 75,583.5299,218.10-31.3 %0.0991.40930.796.1 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,013.506.4199.8 %5.0373.18657.61-76.2 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต6,115.598,715.90-42.5 %0.01,562.86191.8787.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,264.732,424.0043.2 %5.0859.26109.6787.2 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,539.126,690.37-20.8 %0.01,125.49262.6476.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,258.952,245.0047.3 %5.0878.2892.8689.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,738.34603.0078.0 %5.0260.900.9599.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,222.502,123.0034.1 %5.0440.12154.2265.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต37,101.2112,338.0066.7 %5.0649.97119.6781.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต14,053.912,700.4580.8 %5.0261.23122.0053.3 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง45,149.9521,240.0053.0 %5.0314.55380.00-20.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,926.9831,374.6028.6 %5.0652.60149.5077.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต206,118.5581,611.0060.4 %5.0419.00143.5965.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,638.4111,833.0028.9 %5.0332.56128.3161.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,626.2415,408.00-13.1 %0.01,145.78687.3040.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,391.731,037.0069.4 %5.0516.98123.9076.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,731.81368.0086.5 %5.0288.78148.5748.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 64,251.0242,110.0034.5 %5.08,539.302,725.0368.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 783,235 548,878 29.92 % 46,491 15,606 66.43 %